Реконструкция на водопроводна мрежа Крумовград
7 октомври 2008 - 20 ноември 2008РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Община Крумовград Пощенски код: 6900 За контакти: Заместник-кмет на община Крумовград Електронна поща: minkrum@abv.bg Факс: 03641 7024 Адрес: пл. България № 5 Адрес за...
23 октомври 2008
Пристройка и реконструкция на съществуваща сграда за нуждите на Административен съд - Ямбол
7 октомври 2008 - 28 октомври 2008РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Министерство на правосъдието Пощенски код: 1040 За контакти: Дирекция Инвестиции, обществени поръчки, управление на собствеността и стопанските дейности Електронна поща:...
23 октомври 2008
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьори
7 октомври 2008 - 17 ноември 2008РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование: Министерство на финансите Пощенски код: 1040 Място/места за контакт:: ул. Славянска № 4, Дирекция ИТФК E-mail:: e.gurova@minfin.bg Факс: 02 98592729 Пощенски адрес:...
23 октомври 2008
Авариен ремонт за възстановяване на преливни съоръжения на яз. "Вятъра"
7 октомври 2008 - 5 ноември 2008 РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Община Велико Търново Пощенски код: 5000 За контакти: Теодора Минкова; Русанка Йорданова Електронна поща: mop_vt@abv.bg Факс: 062619 251 Адрес: пл. Майка България № 2 Адрес за...
23 октомври 2008
Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради на ДНСК
7 октомври 2008 - 5 ноември 2008 РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Дирекция за национален строителен контрол Пощенски код: 1606 За контакти Електронна поща Факс: 02 9521857 Адрес: бул.Христо Ботев № 47 Адрес за Допълнителна информация:...
23 октомври 2008
Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на пречистване на азот и фосфор в софийската пречиствателна станция за отпадни води в Kубратово и доизграждане на канална помпена станция и тласкател и рехабилитация на канализационни колектори в Нови
3 ноември 2008 - 22 декември 2008РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАНI.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование: Министерство на околната среда и водите Пощенски код: 1000 Място/места за контакт:: бул. Княгиня Мария-Луиза № 22 E-mail::...
03 ноември 2008
Строително-монтажни работи (СМР) по изпълнение на цялостна реконструкция и модернизация на осветителната, електрозахранващата и електрорезервиращите системи на Летище Пловдив
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛI.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация (ГД ГВА) Пощенски код: 1000 За контакти: Захари Алексиев - главен директор на ГД ГВА; Людмил Манасиев - директор на дирекция ЛАС и УВД, ГД ГВА...
03 ноември 2008
Подмяна на дограма на ОКИ ДК
24.11.2008 - 23.12.2008РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛI.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Столична община Пощенски код: 1000 За контакти: Дирекция Обществени поръчки и концесии Електронна поща: otomova@sofia.bg Факс: 02 9861221 Адрес: ул....
25 ноември 2008
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за изпълнение на ремонт и реконструкция в Травматологично отделение на "МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" - АД, гр. Смолян
21.11.2008 - 16.12.2008РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛI.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров - АД, гр. Смолян Пощенски код: 4700 За контакти: Добринка Белева Електронна поща:...
25 ноември 2008
Извършване на строително-монтажни работи по пристрояване, надстрояване и преустройство на Районен съд град Никопол в съществуваща двуетажна сграда със сутерен, за нуждите на Районен съд град Никопол
18.11.2008 - 15.12.2008РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛI.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Министерство на правосъдието Пощенски код: 1040 За контакти: Районен съд град Никопол Електронна поща Факс: 064 889159 Адрес: ул. Славянска № 1 Адрес...
25 ноември 2008
 1 Фирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Оикос - БГ ООД
Изключителен представител за България на водещия италиански производител OIKOS Srl. Екологично чисти декоративни бои и...

 
Подови настилки ООД
Фирмата предлага голямо разнообразие от настилки, подходящи за офиса, магазина, хотела, ресторанта, както и луксозни домашни...

 
Аустротерм България ЕООД
Аустротерм България е специалист във висококачествените топло- и шумоизолационни продукти от експандиран и екструдиран...

 
Булмекс ЕООД
Производител на бетон и бетонови изделия. Предлагаме на партньорите си затворен цикъл на производство, транспортиране и...