Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на пречистване на азот и фосфор в софийската пречиствателна станция за отпадни води в Kубратово и доизграждане на канална помпена станция и тласкател и рехабилитация на канализационни колектори в Нови


03 ноември 2008

Възложител: Министерство на околната среда и водите

Преписка: Държавен вестник

Описание:

3 ноември 2008 - 22 декември 2008

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
 Официално наименование: Министерство на околната среда и водите
 Пощенски код: 1000
 Място/места за контакт:: бул. "Княгиня Мария-Луиза" № 22
 E-mail:: mkancheva@moew.government.bg
 Факс: 02 9872355
 Пощенски адрес: ул. "Уилям Гладстон" № 67
 Адрес за допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I
 Град: София
 Адрес за допълнителни документи: Друго: моля, попълнете Приложение А.II
 На вниманието на:: Милена Кънчева
 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Адрес на възложителя: www.moew.government.bg
 Телефон: 02 9406583
 Адрес на профила на купувача
 Страна: Република България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ
 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: околна среда
 Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
 Наименование: Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на пречистване на азот и фосфор в софийската пречиствателна станция за отпадни води в Kубратово и доизграждане на канална помпена станция и тласкател и рехабилитация на канализационни колектори в Нови Искър.
ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)
 Код NUTS: BG212
 Място на изпълнение: гр. София
 Тип доставки
 Тип строителство: Проектиране и изпълнение
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
 Предназначение: Обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
 Рамково споразумение
 Брой оператора
 Обосноваване на рамково споразумение,
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в година/и
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месец/и:
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
 Описание: Проектиране, доставка и строителство, вкл. отстраняване на дефекти, в съответствие с описанието и техническите спецификации за следните обособени позиции: (1) Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на пречистване на азот и фосфор в софийската Пречиствателна станция за отпадни води в Kубратово; (2) Доизграждане на канална помпена станция и тласкател и рехабилитация на канализационни колектори в Нови Искър. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и общите договорни условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране - строителство, наричано за краткост Жълта книга.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
 Oсн. предмет: 45220000: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)
 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):
 Обособени позиции: ДА
 Подаване на оферти: всички позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
 Приемане на варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)
В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
 Описание: Проектиране, доставка и строителство, вкл. отстраняване на дефекти, в съответствие с описанието и техническите спецификации за следните обособени позиции: (1) Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на пречистване на азот и фосфор в софийската пречиствателна станция за отпадни води в Kубратово; (2) Доизграждане на канална помпена станция и тласкател и рехабилитация на канализационни колектори в Нови Искър.
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута
ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)
 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 33

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
 Описание: Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 150 000 EURO, и се представя под формата на банкова гаранция или се внася по банков път по сметка: IBAN: BG70 BNBG 9661 3300 1387 01, BIC код на БНБ: BNBGBGSF, БНБ – ЦУ. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет процента) от цената на договор. Гаранцията за авансово плащане е в размер на 10 % (десет процента) от цената на договора и е съгласно условията на договора. Гаранция за оставащи плащания - съгласно специфичните условия на договора.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
 Условия: Финансов меморандум ИСПА мярка 2000/BG/16/P/PE/001 - https://www.minfin.government.bg/bg/page/212
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):
 Правна форма: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Обединенията могат да бъдат под всякаква допустима по закон форма.
ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)
Ако да, описание на особените условия:
 Други особени условия: ДА
 Условия: ЗУТ, ЗКАИИП, Наредба № 2/01.05.2004 г. за проектанската правоспособност на проектантите, членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Наредбата за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави (ДВ, бр. 85 от 25.10.2005 г.) или съответните/еквивалентни разпоредби, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица. Всеки кандидат трябва да осигури като част от своя екип или подизпълнител, поне по един проектант за всяка част на работния/техническия проект със съответната специалност, притежаващ пълна проектантска правоспособност съгласно българското законодателство. Срокът за изпълнение на поръчката е общо 33 месеца от датата на започване изпълнението на договора, който включва 21 месеца до въвеждане на обектите в експлоатация и последващ срок за съобщаване на дефекти от 12 месеца.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:
 Изисквания: 1. Изисквания по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. 2. Изисквания по чл.47, ал. 2 от ЗОП. 3. Изисквания по чл.47, ал. 5 от ЗОП. 4. По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО,Евратом) № 1605/2002на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейската общност изменен с Регламент (ЕО,Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. 5. По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО,Евратом) № 1605/2002на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейската общност изменен с Регламент (ЕО,Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. 6. По отношение на участника да не е наложено наказание на основание на чл. 96, "а" от Регламент (ЕО,Евратом) № 1605/2002на Съвета на ЕС.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
 Изискуеми документи и информация: 1) и 2) Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2005, 2006 и 2007 година – копия подписани и подпечатани на всяка страница; 3) Банкова атестация/банково удостоверение от обслужващата банка; Доказателство за гарантирано финансиране на не по-малко от 3 млн. евро (три милиона евро) под формата на пари в брой, гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка с добра репутация или друга приемлива форма на разполагаеми средства.
 Минимални изисквания: 1) Общ оборот - приходи от дейности по проектиране и строителство за всяка от последните три години (2005, 2006, 2007) не по-малко от 10 млн. (десет милиона) Eвро; 2) Общо печалба през последните три години (2005, 2006 и 2007); 3) Участникът трябва да разполага с ликвиден работен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 3 млн. (три милиона) Евро под формата на пари в брой, гарантирана кредитна линия или друга приемлива форма на разполагаеми средства.
ІІІ.2.3) Технически възможности
 Изискуеми документи и информация: 1) Списък на наетите на договор от участника проектанти и технически правоспособни лица, съгласно Закона за устройство на територията, заедно с техните автобиографии, придружени с доказателства за квалификацията и правоспособността на лицата им. 2) Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007 г.; 3) Като доказателства могат да се представят извлечения от договори или референции от клиенти или строителен надзор, от които е видно предмета на съответния проект, обхвата и обема на работа, стойността на договора и датата на започване и приключване на работата по него.
 Минимални изисквания: 1) Участникът трябва да разполага с екип от технически правоспособни лица, заемащи ключови позиции - поне по един проектант с придобита пълна проектантска правоспособност, съгласно българското законодателство, за всяка част на техническия/работен проект и лица съгласно чл. 163а от ЗУТ. 2) Всеки участник следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите (обн., ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006 г.). В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, достатъчно е един член на обединението/консорциума да има такава регистрация. 3) Минимално изискуем опит на участника за периода до момента на подаване на офертата: а) в строителство или реконструкция (проектиране и строителство) на поне 1 (един) брой въведени в експлоатация ПСОВ с биологично пречистване извършено по договорните условия на ИДИК - Жълта книга или еквивалентни; б) в строителство или реконструкция (проектиране и строителство) на поне 1 (един) брой въведени в експлоатация напорни тръбопроводи (водопроводи или канализационни тласкатели) с дължина не по-малко от 1 (един) километър, извършено по Договорните условия на ФИДИК - Жълта/Червена книга или еквивалентни.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)
 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата
 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита
IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой
IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)
 Намаляване на броя на предложенията
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)
 Критерий за оценка: Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)
 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)
 Референтен номер
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка
Ако да,
 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в OВ: /S-
 Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
 Платими документи: ДА
 Час
 Цена: 500.00
 Условия: По банков път: IBAN: BG 35 BNBG 9661 3000 1387 01, BIC код на БНБ: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ, МОСВ
 Дата
 Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
 Час: 17:00
 Дата: 22/12/2008
ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)
 Дата
ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
 Друг език: Български език
 Език/ци
ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)
 Брой дни: 180
 Дата
 Брой месеци
ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА
 Място: бул. “ Княгиня Мария-Луиза” № 22
 Време: 11:00
 Лица: Кандидатите в процедурата могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители.
 Дата: 05/01/2009

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)
Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления
VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове
Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:
 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: ДА
 Проект/програма: ИСПА Мярка 2000/BG/16/P/PE/001 "Интегриран проект за водния цикъл на гр. София"
VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
 Допълнителна информация: Възможност за възлагане на повторение при необходимост.
Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 28.10.2008 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Е-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. "Витоша" №18
 Град: София
 Интернет адрес (URL): www.cpc.bg/public
 Телефон: 02 9356113
 Страна: България
Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:
 Информация относно крайния срок: По разпоредбите на чл. 120 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Е-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес (URL): www.cpc.bg/public
 Телефон: 02 9356113
 Страна: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
 Дата: 28/10/2008

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация
 Официално наименование: Министерство на околната среда и водите
 Пощенски код: 1000
 Място/места за контакт: бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 22
 E-mail: k.hodjeva@moew.government.bg
 Факс: 02 9872355
 Пощенски адрес: бул. "Уйлям Гладстон" № 66
 Град: София
 На вниманието на: Калбие Ходжева
 Интернет адрес: www.moew.government.bg
 Телефон: 02 9406537
 Страна: България
ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)
 Официално наименование: Министерство на околната среда и водите
 Пощенски код: 1000
 Място/места за контакт
 E-mail: k.hodjeva@moew.government.bg
 Факс: 02 9872355
 Пощенски адрес: бул. “Княгиня Мария Луиза” № 22
 Град: София
 На вниманието на: Калбие Ходжева
 Интернет адрес: www.moew.government.bg
 Телефон: 02 9406537
 Страна: България
ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие
 Официално наименование: Министерство на околната среда и водите
 Пощенски код: 1000
 Място/места за контакт
 E-mail: k.hodjeva@moew.government.bg
 Факс: 02 9872355
 Пощенски адрес: бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 22
 Град: София
 На вниманието на: Калбие Ходжева
 Интернет адрес: www.moew.government.bg
 Телефон: 02 9406537
 Страна: Р България
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
 Наименование: Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на пречистване на азот и фосфор в софийската Пречиствателна станция за отпадни води в Kубратово
 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
 Описание: Проектиране, доставка и строителство, вкл. отстраняване на дефекти, в съответствие с описанието и техническите спецификации за Обособени позиция 1: (1) Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на пречистване на азот и фосфор в софийската Пречиствателна станция за отпадни води в Kубратово.
2) Общ терминологичен речник (CPV)
 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
3) Количество или обем
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
 Описание: Съгласно Финансов меморандум ИСПА мярка 2000/BG/16/P/PE/001 - https://www.minfin.government.bg/bg/page/212
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 33
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
 Информация
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
 Наименование: Доизграждане на канална помпена станция и тласкател и рехабилитация на канализационни колектори в Нови Искър.
 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
 Описание: Проектиране, доставка и строителство, вкл. отстраняване на дефекти, в съответствие с описанието и техническите спецификации за Обособена позиция 2: Доизграждане на канална помпена станция и тласкател и рехабилитация на канализационни колектори в Нови Искър.
2) Общ терминологичен речник (CPV)
 Oсн. предмет: 45230000: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
3) Количество или обем
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
 Описание: Съгласно Финансов меморандум ИСПА мярка 2000/BG/16/P/PE/001 - www.minfin.government.bg/bg/page/212
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 33
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
 Информация
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=34730Фирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Брамак покривни системи ЕООД
Брамак покривни системи ЕООД. Покривът е покрив, когато е БРАМАК. Производство на бетонни керемиди, капаци и елементи за сух...

 
Подови настилки ООД
Фирмата предлага голямо разнообразие от настилки, подходящи за офиса, магазина, хотела, ресторанта, както и луксозни домашни...

 
Софстройремонт ЕООД
Софстройремонт предлага всички видове външни и вътрешни ремонти, довършителни работи и извозване на строителни отпадъци. 2...

 
Крее София ЕООД
Крee България е френско-българска фирма, която повече от 15 години строи по френски проекти с модерна архитектура, развива и...