Реконструкция на водопроводна мрежа Крумовград
7 октомври 2008 - 20 ноември 2008РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Община Крумовград Пощенски код: 6900 За контакти: Заместник-кмет на община Крумовград Електронна поща: minkrum@abv.bg Факс: 03641 7024 Адрес: пл. България № 5 Адрес за...
23 октомври 2008
Пристройка и реконструкция на съществуваща сграда за нуждите на Административен съд - Ямбол
7 октомври 2008 - 28 октомври 2008РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Министерство на правосъдието Пощенски код: 1040 За контакти: Дирекция Инвестиции, обществени поръчки, управление на собствеността и стопанските дейности Електронна поща:...
23 октомври 2008
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьори
7 октомври 2008 - 17 ноември 2008РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование: Министерство на финансите Пощенски код: 1040 Място/места за контакт:: ул. Славянска № 4, Дирекция ИТФК E-mail:: e.gurova@minfin.bg Факс: 02 98592729 Пощенски адрес:...
23 октомври 2008
Авариен ремонт за възстановяване на преливни съоръжения на яз. "Вятъра"
7 октомври 2008 - 5 ноември 2008 РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Община Велико Търново Пощенски код: 5000 За контакти: Теодора Минкова; Русанка Йорданова Електронна поща: mop_vt@abv.bg Факс: 062619 251 Адрес: пл. Майка България № 2 Адрес за...
23 октомври 2008
Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради на ДНСК
7 октомври 2008 - 5 ноември 2008 РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Дирекция за национален строителен контрол Пощенски код: 1606 За контакти Електронна поща Факс: 02 9521857 Адрес: бул.Христо Ботев № 47 Адрес за Допълнителна информация:...
23 октомври 2008
Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на пречистване на азот и фосфор в софийската пречиствателна станция за отпадни води в Kубратово и доизграждане на канална помпена станция и тласкател и рехабилитация на канализационни колектори в Нови
3 ноември 2008 - 22 декември 2008РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАНI.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование: Министерство на околната среда и водите Пощенски код: 1000 Място/места за контакт:: бул. Княгиня Мария-Луиза № 22 E-mail::...
03 ноември 2008
Строително-монтажни работи (СМР) по изпълнение на цялостна реконструкция и модернизация на осветителната, електрозахранващата и електрорезервиращите системи на Летище Пловдив
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛI.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация (ГД ГВА) Пощенски код: 1000 За контакти: Захари Алексиев - главен директор на ГД ГВА; Людмил Манасиев - директор на дирекция ЛАС и УВД, ГД ГВА...
03 ноември 2008
Подмяна на дограма на ОКИ ДК
24.11.2008 - 23.12.2008РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛI.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Столична община Пощенски код: 1000 За контакти: Дирекция Обществени поръчки и концесии Електронна поща: otomova@sofia.bg Факс: 02 9861221 Адрес: ул....
25 ноември 2008
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за изпълнение на ремонт и реконструкция в Травматологично отделение на "МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" - АД, гр. Смолян
21.11.2008 - 16.12.2008РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛI.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров - АД, гр. Смолян Пощенски код: 4700 За контакти: Добринка Белева Електронна поща:...
25 ноември 2008
Извършване на строително-монтажни работи по пристрояване, надстрояване и преустройство на Районен съд град Никопол в съществуваща двуетажна сграда със сутерен, за нуждите на Районен съд град Никопол
18.11.2008 - 15.12.2008РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛI.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Министерство на правосъдието Пощенски код: 1040 За контакти: Районен съд град Никопол Електронна поща Факс: 064 889159 Адрес: ул. Славянска № 1 Адрес...
25 ноември 2008
 1 Фирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Брамак покривни системи ЕООД
Брамак покривни системи ЕООД. Покривът е покрив, когато е БРАМАК. Производство на бетонни керемиди, капаци и елементи за сух...

 
Containex GmbH
Вашият специалист за контейнери и мобилни пространствени системи.CONTAINEX разполага с модерни контейнерни депа в България -...

 
Чех-Пласт ООД
Чех-Пласт ООД - производство и монтаж на Al и PVC дограма, окачени фасади, вентилируеми фасади, стъклени врати и витрини,...

 
Софстройремонт ЕООД
Софстройремонт предлага всички видове външни и вътрешни ремонти, довършителни работи и извозване на строителни отпадъци. 2...