Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за изпълнение на ремонт и реконструкция в Травматологично отделение на "МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" - АД, гр. Смолян


25 ноември 2008

Възложител: "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" - АД, гр. Смолян

Преписка: Държавен вестник

Описание:

21.11.2008 - 16.12.2008

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
 Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" - АД, гр. Смолян
 Пощенски код: 4700
 За контакти: Добринка Белева
 Електронна поща: orb-sm@mbox.digsys.bg
 Факс: 0301 62549
 Адрес: бул. "България" № 2
 Адрес за Допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Смолян
 Адрес за Документация: Съгласно 1.1)
 Лице за контакт: Добринка Белева
 Адрес за изпращане на оферти: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя
 Телефон: 0301 62549
 Адрес на профила на купувача
 Държава: Република България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Здравеопазване
 Вид на възложителя: Публичноправна организация
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
 Основна дейност

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІI.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
 Наименование: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за изпълнение на ремонт и реконструкция в Травматологично отделение на "МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" - АД, гр. Смолян.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
 Код NUTS: BG424
 Място на изпълнение: Травматологично отделение на "МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" - АД, гр. Смолян
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
 Кратко описание: Извършване на ремонт и реконструкция в Травматологично отделение на "МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" - АД, гр. Смолян.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи
ІІ.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно):
 Има ли обособени позиции: НЕ
 Брой обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
 Ще бъдат ли приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
 Общо количество: По приложени количествени сметки.
 Прогнозна стойност: 250000
 Прогнозна мин/макс стойност (валута)
 Прогнозна мин. стойност
 Прогнозна макс. стойност
 Прогнозна стойност (валута): BGN
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
 Брой повторения
 Описание
 Има ли опции
 Прогнозен график - дни
 Месеци
 Дни
 Мин. брой повторения
 Макс. брой повторения
 Прогнозен график - месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
 Крайна дата
 Дни
 Начална дата
 Месеци: 4

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо):
 Депозити и гаранции: Гаранция за участие в размер на 2500 лева. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на поръчката.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
 Условия и начин на финансиране: Целеви средства и собствени приходи.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
 Изискване за създаване
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
 Други особени условия
 Описание на особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
 Изискуеми документи и информация: 1. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено не по-късно от 2 месеца преди датата на отваряне на документацията, или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато кандидатът е физическо лице - документ за самоличност. 2. Оригинал или наториално заверено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай че това не е законният представител на кандидата. 3. Копие от БУЛСТАТ.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
 Изискуеми документи и информация: 1. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата. 2. Заверено от кандидата копие от последния годишен счетоводен отчет и баланс на кандидата, заверен от експерт-счетоводител в случаите, предвидени от Закона за счетоводството. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато кандидатът не е юридическо лице, такива документи не се изискват.
 Минимални изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
 Изискуеми документи и информация: Доказателсва по чл. 51, ал. 1 от ЗОП: 1. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността,датата и мястото на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания - оригинал или заверено от кандидата копие. 2. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. 3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на обществената поръчка за строителство и възможностите за осигуряване на качество.
 Минимални изисквания
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
 Има ли запазени поръчки: НЕ
 Ограничение на поръчката
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
 Изисква ли се определена професия
 Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
 Да се посочат ли имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
 Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена (в случай на публичен търг)
 Начална тръжна цена
ІV.1.3) Стъпка на наддаване (в случай на публичен търг)
 Стъпка на наддаване
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг(в случай на публичен търг)
 Място
 Час
 Дата
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 Показател: П1-най-ниска предложена цена(тежест : до 60 точки)
 Показател: П2-срок на изпълнение(тежест : до 10 точки)
 Показател: П3-разсрочено плащане(тежест : до 5 точки)
 Показател: П4-предлагани допълнителни преференции(тежест : до 5 точки)
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
 Идентификационен номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
 Платими документи: ДА
 Час: 16:00
 Цена: 120
 Условия и начин за плащане: Платежен документ внесена сума в касата на лечебното заведение или по банков път по следната сметка: "Интернешънъл Асет Банк" - АД, клон Смолян, IBAN: BG11IABG74911000106400, BIC: IABGBGSF.
 Дата: 16/12/2008
 Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
 Час: 16:00
 Дата: 16/12/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
 Друг език: Български
 Езици
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
 Дни: 90
 Дата
 Месеци
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
 Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: ДА
 Място: "МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" - АД, гр. Смолян
 Час: 14:00
 Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите: При отваряне на предложенията могат да присъстват представители на кандидатите, подали предложения за участие в конкурса, или упълномощени от тях лица по надлежния ред.
 Дата: 18/12/2008

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо):
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
 Периодично възлагане на поръчка
 Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС:
Ако да, посочете проекта/програмата:
 Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
 Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
 Допълнителна информация
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9860958
 Държава: Република България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
 Подаване на жалби
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9860958
 Държава: Република България
VІ.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
 Дата: 13/11/2008

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакт
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакт
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите
 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакт
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава


Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=37572Фирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Руукки България ЕООД
Руукки България ЕООД производството на метални изделия и готови системи за строителството, панели за стенно и покривно...

 
Винербергер ЕООД
Винербергер ЕООД е дъщерно дружество на Wienerberger AG - австрийски концерн с 200-годишна история и представена в 30...

 
Оикос - БГ ООД
Изключителен представител за България на водещия италиански производител OIKOS Srl. Екологично чисти декоративни бои и...

 
Хънтър Дъглас България ЕООД
Хънтър Дъглас е водещ световен производител на окачени тавани, слънцезащитни и фасадни системи, които се дистрибутират в над...