Авариен ремонт за възстановяване на преливни съоръжения на яз. "Вятъра"


23 октомври 2008

Възложител: Община Велико Търново

Преписка: Държавен вестник

Описание:
7 октомври 2008 - 5 ноември 2008


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: Община Велико Търново
Пощенски код: 5000
За контакти: Теодора Минкова; Русанка Йорданова
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Факс: 062619 251
Адрес: пл. "Майка България" № 2
Адрес за Допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: Велико Търново
Адрес за Документация: Съгласно 1.1)
Лице за контакт: Теодора Минкова; Русанка Йорданова
Адрес за изпращане на оферти: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
Адрес на възложителя
Телефон: 062619 229; 062619 231
Адрес на профила на купувача
Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
От името на други възложители: НЕ
Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
Вид на възложителя: Регионален или местен орган
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
Основна дейност

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІI.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Авариен ремонт за възстановяване на преливни съоръжения на яз. „Вятъра”- подобект укрепване на питеен водопровод, гр. Велико Търново, граничещ с бързотока на яз. „Присово"
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Код NUTS: BG321
Място на изпълнение: Община Влико Търново
Тип доставки
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Категория услуга
Обект на поръчката: Строителство
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
Кратко описание: Авариен ремонт за възстановяване на преливни съоръжения на яз. „Вятъра”- подобект укрепване на питеен водопровод, гр. Велико Търново, граничещ с бързотока на яз. „Присово". В обхвата на поръчката се включват видове работи, като: скатни изкопи в земни почви ръчно; разбиване на неармиран бетон с пайнер; полагане бетод и др.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи
ІІ.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно):
Има ли обособени позиции: НЕ
Брой обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат ли приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Общо количество: Видовете работи са съгласно количествена сметка, неразделна част от документацията.
Прогнозна стойност
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание: Съгласно чл. 53, ал.1, т. 10, т. 11 при условията на НВМОП.
Има ли опции: ДА
Прогнозен график - дни
Месеци
Дни
Мин. брой повторения
Макс. брой повторения
Прогнозен график - месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Крайна дата
Дни
Начална дата
Месеци: 12

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо):
Депозити и гаранции: Гаранция за участие - 2000 (две хиляди) лева, внесени по сметката на Община Велико Търново в "Общинска банка" - АД, ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC код: SOMBBGSF. Гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия и начин на финансиране: В рамките на предоставените средства с Решение № СБ- 3 от 30 юли 2008 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, както и съгласно утвърдения бюджет на Община Велико Търново и условията на договора. Работите ще се възлагат според осигуреното финансиране.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване за създаване: Ако кандидатът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица е длъжен да престави документи за създаване на юридическо лице преди подписване на договора .Новосъздаденото дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението.
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия: ДА
Описание на особени условия: Видовете и количествата на работите ще се възлагат с възлагателни писма, според осигуреното и налично финансиране.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Изискуеми документи и информация: За юридически лица- заверено копие от удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния орган не по- рано от два месеца преди датата на разглеждане на офертите; за обединение- заверено копие от договор за създаване на обединението. В процедурата могат да участват като кандидати български или чуждестранни юридически лица и техни обединения Участниците представят декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 5 от ЗОП и други документи съгласно документацията за участие. Възложителя отстранява от участие в процедурата кандидат или участник, при обстоятелствата, визирани в чл. 47, ал. 1, 5 от ЗОП, както и при условията на чл. 21, ал.1 от НВМОП и в други предвидени в НВМОП случаи. Участниците трябва да са вписани в Централен професионален регистър на строителя за доказването на което представят удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи от съответната категория по Закона за камарата на строителите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на финансово и икономическо състояние кандидатите представят: Доказателства по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП – заверени от Кандидата копия от годишния баланс и отчета за приходи и разходи към 31.12.2007 г.
Минимални изисквания: Участниците трябва да имат положителен финансов резултат към 30.06.2008 г. Същият се доказва със заверено копие на отчет за приходи и разходи за периода или със счетоводна справка, подписана от управителя и главния счетоводител на фирмата. - участниците доказват оборот за последните три години в размер на 5 000 000 лева без ДДС. Същият се доказва със заверено копие на отчет за приходи и разходи за периода или със счетоводна справка, подписана от управителя и главния счетоводител на фирмата.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: по чл. 51, ал. 1, т.9 Декларация за техническото оборудване с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка. Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП – списък на техническите лица на разположение на участника за изпълнение на строително-монтажните работи, включително на тези, отговарящи за контрола за качеството на същите. Участникът представя и списък на наличния персонал, който ще използва за изпълнение на видовете работи в обхвата на поръчката; чл. 51, ал. 1, т. 7; документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните служители на участника, отговорни за извършване на строително монтажните работи; Обяснителна записка с посочване на конкретната методология на работа във връзка с изпълнението; удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи от съответната категория по Закона за камарата на строителите; други документи, посочени в документацията за участие
Минимални изисквания: Участниците трябва да разполагат с необходимите човешки и материални ресурси за изпълнение на възложените работи. Участникът трябва да разполага със минимум следната механизация: багер - 2 бр.; бетоновоз -2 бр., в това число бетон помпа; верижен багер - 1 бр., фандрома (челен товарач); участникът трябва да има изпълнени минимум 5 хидротехнически обекта; участникът трябва да разполага с минимум 40 човека на трудов договор.Същото се удостоверява с копия на трудовите договори; участникът трябва да разполага с инженер специалист хидроинженер.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Има ли запазени поръчки
Ограничение на поръчката
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
Изисква ли се определена професия
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Да се посочат ли имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена (в случай на публичен търг)
Начална тръжна цена
ІV.1.3) Стъпка на наддаване (в случай на публичен търг)
Стъпка на наддаване
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг(в случай на публичен търг)
Място
Час
Дата
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при показатели, посочени в документацията
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Идентификационен номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в ДВ
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 17:30
Цена: 166.66
Условия и начин за плащане: Документацията се получава в стая 205 в сградата на Община В. Търново всеки работен ден до изтичане срока, срещу представен документ за платена цена на конкурсната документация от 200 (двеста) лева с вкл. ДДС по сметка на Община Велико Търново в "Общинска банка" - АД, ФЦ Велико Търново: BG36 SOMB 9130 31 24758000, BIC код: SOMBBGSF.
Дата: 05/11/2008
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
Час: 17:30
Дата: 05/11/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Езици
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
Дни
Дата
Месеци: 6
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: ДА
Място: В административната сграда на Община Велико Търново
Час: 14:00
Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите: Лицето, което представлява фирмата по актуално състояние, или лице, изрично упълномощено за участие в процедурата с нотарално заверено пълномощно от участника могат да присъстват при отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване и проверката на съотвествието със списъка по чл. 13, ал. 1, т. 12 от НВМОП и при действията на комисията по чл. 38,ал. 3 от НВМОП.
Дата: 06/11/2008

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо):
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Периодично възлагане на поръчка
Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС:
Ако да, посочете проекта/програмата:
Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисията за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9884070
Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 02/10/2008

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите
Официално наименование: Община Велико Търново- Център за информация и услуги на граждани
Пощенски код: 5000
За контакти: Анелия Димитрова Атанасова
Електронна поща
Факс
Адрес: пл. "Майка България" № 2
Град: Велико Търново
Лице за контакт: Анелия Димитрова Атанасова
Интернет адрес
Телефон: 062619 109
Държава: България


Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=33740Фирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Брамак покривни системи ЕООД
Брамак покривни системи ЕООД. Покривът е покрив, когато е БРАМАК. Производство на бетонни керемиди, капаци и елементи за сух...

 
Подови настилки ООД
Фирмата предлага голямо разнообразие от настилки, подходящи за офиса, магазина, хотела, ресторанта, както и луксозни домашни...

 
Чех-Пласт ООД
Чех-Пласт ООД - производство и монтаж на Al и PVC дограма, окачени фасади, вентилируеми фасади, стъклени врати и витрини,...

 
Крее София ЕООД
Крee България е френско-българска фирма, която повече от 15 години строи по френски проекти с модерна архитектура, развива и...