Строително-монтажни работи (СМР) по изпълнение на цялостна реконструкция и модернизация на осветителната, електрозахранващата и електрорезервиращите системи на Летище Пловдив


03 ноември 2008

Възложител: Главна дирекция

Преписка: Държавен вестник

Описание:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА")
Пощенски код: 1000
За контакти: Захари Алексиев - главен директор на ГД "ГВА"; Людмил Манасиев - директор на дирекция "ЛАС и УВД", ГД "ГВА"
Електронна поща: caa@caa.bg
Факс: 02 9805337
Адрес: ул. Дякон Игнатий № 9
Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: София
Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
Лице за контакти: Людмил Манасиев - директор на дирекция "ЛАС и УВД", ГД "ГВА"; Михаил Божерянов - инспектор в отдел "ЛЛЛО", ГД "ГВА"; Камелия Игнатова - главен специалист в отдел "ФС" (само относно закупуването на документацията и подаването на офертите)
Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
Адрес на възложителя: www.caa.bg
Телефон: 02 9371047; 02 9371050
Адрес на профила на купувача
Държава: Република България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
От името на други възложители: НЕ
Основна дейност на възложителя: регулаторни и контролни функции в областта на въздухоплаването
Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Строително-монтажни работи (СМР) по изпълнение на цялостна реконструкция и модернизация на осветителната, електрозахранващата и електрорезервиращите системи на Летище Пловдив.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Код NUTS: BG221
Място на изпълнение: гр. Пловдив
Тип доставки
Тип строителство: Изграждане
Категория услуга
Обект на поръчката: Строителство
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
Рамково споразумение
Брой изпълнители
Обосновка на рамково споразумение
Прогнозна стойност (валута)
Прогнозна стойност
Срок в години
Честота и стойност
Мин. прогнозна стойност
Срок в месеци
Макс. прогнозна стойност
Максимален брой изпълнители
Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Описание: Извършване на строително-монтажни работи по цялостна реконструкция и модернизация на осветителната, електрозахранващата и електрорезервиращите системи на Летище Пловдив чрез внедряването на КРУ 20kV, КРУ 0.4 kV, монтаж и внедряване на прожектори (осветители) за перона и внедряване на комплектни трансформаторни подстанции съгласно одобрения инвестиционен проект, техническите спецификации и документацията за участие.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи
Доп. предмети: 45300000: Строителни и монтажни работи на инсталации
Доп. предмети: 45310000: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Доп. предмети: 45316000: Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
Обособени позиции: НЕ
Подаване на оферти
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
Приемане на варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Описание: Строително-монтажни работи, които следва да бъдат изпълнени съгласно одобрения инвестиционен проект и които се свеждат най-общо до внедряването на 20kV, КРУ 0.4 kV, монтаж и внедряване на прожекторите (осветителите) за перона и внедряване на комплектните трансформаторни подстанции, както и външни ел.проводи ВН с обща дължина 20 км.
Прогнозна стойност: 7500000
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута: BGN
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание
Опции: НЕ
Прогнозен график - брой дни
Брой месеци
Брой дни
Минимален брой повторения
Максимален брой повторения
Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение
Крайна дата
Срок в дни
Начална дата
Срок в месеци: 6

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Описание: Гаранцията за участие - сума в размер на 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лева. Гаранцията може да бъде в една от следните форми - банкова гаранция или паричен депозит, внесен с нарочен банков превод по IBAN сметка на ГД"ГВА": BG61 BNBG9661 3300 1247 01, BIC: BNBGBGSD при Българска народна банка, Централно управление. Гаранция за изпълнение - участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на договора гаранция за неговото изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от размера на възнаграждението, дължимо от възложителя. Гаранцията може да бъде в една от следните форми - банкова гаранция или паричен депозит по сметка на възложителя (по избор на изпълнителя).
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия: Заплащането се извършва в български левове. Допуска се авансово плащане в размер на 30 % и последващи плащания, както следва: 25 % до края на настоящата финансова година (2008 г.) - срещу представена 100 % банкова гаранция за съответната сума; остатъкът до 45 % от договореното възнаграждение се изплаща за действително изпълнени количества работи и доставени материали, машини и съоръжения, които са възложени, признати и приети с протоколи, подписани от изпълнителя, възложителя и лицата, упражняващи строителен надзор и инвеститорски контрол. Финансирането се осигурява съгласно чл. 122в, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване във връзка с чл. 7д и § 1, т. 3 от ДР на ЗОП, като заплащането се извършва при осигуряване на финансови средства от бюджета на Министерството на транспорта.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:
Други особени условия: ДА
Условия: Участниците да представят задължителна съгласно чл. 174 въ връзка с чл. 171 от Закона за устройство на територията застраховка “Професионална отговорност на участниците в строителството”.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
Изисквания: Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗОП участниците да представят заверено копие на валидна регистрация в Централния професионален регистър на строителя в България.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Изисквания по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП: копие от годишния финансов отчет и отчета за приходите и разходите на участника за предходната година.
Минимални изисквания: Заверено копие от годишния финансов отчет и отчета за приходите и разходите на участника за предходната година.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Изисквания по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП: списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания (вж. т. 1.1, 1.2 и 1.3 от минималните изисквания). 2. Изисквания по чл. 51, ал. 1, т. 5 от ЗОП: 2.1. участникът да представи образци (мостри) на прожекторите (осветителите) за перона, чиято автентичност трябва да бъде доказана (вж. т. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4 от минималните изисквания); 2.2. участникът да представи описание на комплектните трансформаторни подстанции, чиято автентичност трябва да бъде доказана (вж. т. 2.2.1 и 2.2.2 от минималните изисквания); 2.3. участникът да представи описание и фотографски снимки за КРУ 20kV и за КРУ 0.4 kV относно техните технически параметри (детайлното съдържание на техническите параметри се съдържа в одобрения инвестиционен проект и документацията за участие), чиято автентичност трябва да бъде доказана чрез представянето най-малко на каталожни материали на фирмата производител. 3. Изисквания по чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП: 3.1. протоколи от типови изпитания, издадени на производителя от акредитирана българска или от европейския съюз лаборатория за техническите параметри на КРУ 20kV и КРУ 0.4 kV (вж. т. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 и 3.1.5 от минималните изисквания); 3.2. протоколи от типови изпитания, издадени на участника от акредитирана българска или от европейския съюз лаборатория за техническите параметри на прожекторите (осветителите) за перона (детайлното съдържание на техническите параметри се съдържа в одобрения инвестиционен проект и документацията за участие). 4. Изисквания по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП: участникът да представи документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на строителството. 5. Изисквания по чл. 51, ал. 1, т. 10 от ЗОП: участникът да представи данни за собствени или наети технически лица, които ще използва за извършване на строителството. 6. Изисквания по чл. 53, ал. 1 от ЗОП: сертификат на участника по ISO 9001 : 2000 за проектиране, търговия, монтаж, експлоатация, гаранционен и следгаранционен сервиз, изграждане и реконструкция и поддръжка на промишлени енергоефективни електрически и осветителни уредби, електрически инсталации, електрически мрежи на сгради, улици и промишлени инсталации.
Минимални изисквания: 1.1. Участникът да представи доказателства за опит в изпълнението на сходни обекти - изпълнение на електроизграждане, електрорезервиране и перонно осветление с управление на минимум 3 (три) обекта граждански летища за обществено ползване (летателни площадки), които СМР да са извършвани в условията на непрекъсната експлоатация на летището (летателна площадка) в периода на предходните 5 (пет) години - удостоверява се с представянето на декларация, съдържаща списък на договорите по горепосочените критерии и заверени копия на договорите за съответните обекти, придружени с референции от съответните възложители; 1.2. Участникът да представи доказателства за изпълнена поне една „Система за дистанционно управление и контрол на перонно осветление – удостоверява се с представянето на декларация, съдържаща списък за сключените договори по горепосочените критерии и заверени копия на договорите за съответните обекти, придружени с референции от съответните възложители; 1.3. Участникът да представи доказателства, че разполага с правото да ползва индивидуален определен ограничен ресурс, който покрива радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PMR и разполага с два честотни канала (работен и резервен канал) за PMR мрежи в УКВ диапазон - удостоверява се с представянето на заверено копие от Разрешение за ползване на индивидуален определен ограничен ресурс, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията на участника, за територията на летището предмет на поръчката, като срокът на валидност на разрешението следва да съвпада с минималния гаранционния срок на СМР на монтираните съоръжения (минимум 5 (пет) години съгласно Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 2.1.1. документ, удостоверяващ, че предлаганите прожектори отговарят на изискванията на българските и международни стандарти: БДС EN60598-1 и БДС EN60598-2-5; 2.1.2. заверено копие на сертификат по ISO 9001, издаден на производителя, че осветителните тела ще бъдат произведени по изискванията на ISO 9001; 2.1.3. сертификат за пълно изследване на предложеното осветително тяло, издаден на производителя и гарантиращ, че осветителното оборудване и неговите консумативи са тествани във всички критични точки и техническите параметри на осветителните тела са гарантирани за целите партиди; 2.1.4. заверено копие от оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо че участникът разполага с оторизиран от производителя сервиз на територията на Република България за монтаж, поддръжка и експлоатация на предлаганите осветителни тела; 2.2.1. документ, удостоверяващ, че предлаганите комплектни трансформаторни подстанции отговарят на изискванията на българските и международни стандарти БДС ЕN 62271 – 202/2007; 2.2.2. заверено копие на сертификат по ISO 9001:2000 издаден на производителя за производство, монтаж и оборудване на КТП и електросъоръжения; 3.1.1. типово изпитана съгласно БДС 60694 EN (IEC 60694), БДС EN 62271-100 (IEC 62271-100), БДС EN 62271-100 (IEC 62271-200) за КРУ 20kV; 3.1.2. напълно SF6 изолирана, метално секционирана, свободно разширяема, климатично независима и необслужваема КРУ 20kV; 3.1.3. КРУ 20kV трябва да е тествано на вътрешно к.с. с електрическа дъга. Изпитанията трябва да са съгласно БДС EN 62271-200 (IEC 62271-200). Класификацията на КРУ 20kV да е IAC AFL; 3.1.4. панелите на КРУ 20kV да са оборудвани с вакуумни прекъсвачи и трипозиционни мощностни разединители; 3.1.5. КРУ 0.4 kV да е изградена на базата на фабрично изготвени и типово изпитани панели НН съгласно БДС ЕN 60439-1 (VDE 0660 Part 500) и БДС EN 60439-1(IEC 60439-1). КРУ 0.4 kV да е метално обшита и със секционирани вътрешни отсеци, което да гарантира устойчивост при вътрешни КС. Надеждност.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Запазени поръчки: НЕ
Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Избрани кандидати
Вид процедура: Открита
IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога
Минимален брой
Максимален брой
Критерии
Брой
IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.
Намаляване на броя на предложенията
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
Показател: цена(тежест : 60 %)
Показател: срок (не повече от 180 дни)(тежест : 40%)
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Номер
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА
Вид на публикацията: Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ: 124 от 13/03/2008
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 17:30
Цена: 2000
Условия: Документацията се получава в деловодството на ГД "ГВА" на адрес гр. София, ул. Дякон Игнатий № 9, стая 425, в рамките на всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч. след превеждането на сумата в банковата сметка на ГД "ГВА" - IBAN сметка: BG04 UNCR 7630 3100 1118 26 - левове, BIC - UNCRBGSF УниКредит Булбанк.
Дата: 17/11/2008
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Час: 17:30
Дата: 17/11/2008
ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата
ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Език/ци
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
Брой дни: 90
Дата
Брой месеци
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
Място: ГД"ГВА", гр. София, ул. Дякон Игнатий 9, ет. 4, зала 405
Час: 10:00
Лица: Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП.
Дата: 18/11/2008

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Това представлява периодично възлагане на поръчка
Прогнозен график за публикуването на следващи обявления
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация: Мотивите за избора на процедурата са съгласно чл.3, ал. 1, т. 3, буква "б", чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал.1 и ал. 2, т. 8, чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 102, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 103, ал. 1 и чл. 104 от ЗОП.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9884070
Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Информация относно крайния срок: Всяко решение, действие или бездействие на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка, до сключването на договор, може да подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред КЗК. Жалба може да подава всяко заинтересувано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако то не е уведомено - от датата на узнаването му или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9884070
Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 31/10/2008

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава


Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=34863Фирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Винербергер ЕООД
Винербергер ЕООД е дъщерно дружество на Wienerberger AG - австрийски концерн с 200-годишна история и представена в 30...

 
Хънтър Дъглас България ЕООД
Хънтър Дъглас е водещ световен производител на окачени тавани, слънцезащитни и фасадни системи, които се дистрибутират в над...

 
Аустротерм България ЕООД
Аустротерм България е специалист във висококачествените топло- и шумоизолационни продукти от експандиран и екструдиран...

 
СК Марински ЕООД
MasterBox e магазин-склад за строителни материали в гр. Асеновград.