Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьори


23 октомври 2008

Възложител: Министерство на финансите

Преписка: Държавен вестник

Описание:
7 октомври 2008 - 17 ноември 2008

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование: Министерство на финансите
Пощенски код: 1040
Място/места за контакт:: ул. "Славянска" № 4, Дирекция "ИТФК"
E-mail:: e.gurova@minfin.bg
Факс: 02 98592729
Пощенски адрес: ул. "Раковски" № 102
Адрес за допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Град: София
Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
На вниманието на:: Емилия Гюрова
Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
Адрес на възложителя: https://www.minfin.bg
Телефон: 02 98592705
Адрес на профила на купувача: https://www.minfin.bg/bg/page/323.
Страна: България
I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ
От името на други възложители: НЕ
Основна дейност на възложителя: икономически и финансови дейности
Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Наименование: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьори
ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)
Код NUTS: BG
Място на изпълнение: Добрич, Кюстендил, София
Тип доставки: Покупка
Тип строителство
Категория услуга
Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
Предназначение: Обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
Рамково споразумение
Брой оператора
Обосноваване на рамково споразумение,
Прогнозна стойност (валута)
Прогнозна стойност
Срок в година/и
Честота и стойност
Мин. прогнозна стойност
Срок в месец/и:
Макс. прогнозна стойност
Максимален брой изпълнители
Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Описание: Поръчката е за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьори и включва демонтаж на съществуващите стари асансьорни уредби, пускането в експлоатация и регистрация на доставените съоръжения пред специализираните органи по техническия надзор съгласно изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьорите и на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
Oсн. предмет: 42416000: Асансьори за хора, скипове (обръщаеми вагонетки), товарни асансьори, ескалатори и движещи се пътеки
ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):
Обособени позиции: НЕ
Подаване на оферти
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
Приемане на варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)
В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
Описание: Четири асансьорни уредби
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)
Брой повторения
Описание
Опции: НЕ
Прогнозен график - брой дни
Брой месеци
Брой дни
Минимален брой повторения
Максимален брой повторения
Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Крайна дата
Срок в дни: 75
Начална дата
Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
Описание: Гаранция за участие (парична или банкова) в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лв. Гаранция за изпълнение – в размер на 5 % от стойността на договора. При парична гаранция сумата се внася в БНБ (BIС-BNBG BGSD) по сметка на Министерство на финансите ІВАN BG70 BNBG 9661 3300 1484 01 .
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Условия: Стойностите по договора се плащат в български лева, по банков път, след подписване на приемателно-предавателен протокол за доставка и въвеждане в експлоатация на доставената техника, както и представяне на оригинална фактура. Условията за плащане са описани подробно в приложения към документацията договор.
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):
Правна форма
ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)
Ако да, описание на особените условия:
Други особени условия
Условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:
Изисквания: 1. Документ за първоначална регистрация. 2. Удостоверение за актуално състояние. 3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. Всички обстоятелства и необходими документи са детайлно описани в документация на процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Отчет за приходите и разходите на участника за предходните 2 години(2007 г. и 2006 г.). 2. Баланс за предходните 2 години (2007 г. и 2006 г.). 3. Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за оборота на стоките обект на поръчката за последните две години (2007 и 2006 г.).
Минимални изисквания: Участникът да има общ оборот за последните две години минимум 500 хил.лв.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларации: а) декларация-списък на основните договори сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните две години (2006 и 2007 г.) включително стойностите, количество доставена техника, място, срокове на изпълнение и клиенти; б) декларация, че участникът ще осъществява сервизна дейност на доставените асансьори в посочените градове; в) копие на удостоверение по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите. 2. Сертификати и оторизационни писма: а) сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000 за участника ако той не е производител на предлаганата техника; б) сертификат от производителя, доказващ произхода на предлаганите асансьори, съставните им части и предпазните им устройства или декларация за произход от участника, че при доставката ще представи сертификата; б) копие от сертификат за качество по стандарт ISO 9001:2000 за производителя на техниката; в) oторизационно писмо от производителя или официален дистрибутор на техниката за България (ако участникът не е неин производител) за доставка, монтаж и сервиз на предлаганата техника; г) участникът може да предложи сервизно обслужване от друга фирма с регистрация в България, която притежава сертификатът по буква "в". В този случай трябва да се представи писмено съгласие от фирмата, явяваща се оторизиран сервиз на оферираните асансьори за сервизно обслужване на конкретната доставка по настоящата поръчка.
Минимални изисквания: Участникът представя удостоверение по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)
Запазени поръчки
Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Избрани кандидати
Вид процедура: Открита
IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
Минимален брой
Максимален брой
Критерии
Брой
IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)
Намаляване на броя на предложенията
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)
Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)
Референтен номер
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка
Ако да,
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в OВ: /S-
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Платими документи: ДА
Час: 16:00
Цена: 96
Условия: Документацията се заплаща в МФ, ул. "Раковски" № 102, стая 16 и се получава срещу документ за платени 96 (деветдесет и шест) лв. с включен ДДС в стая 204, ул. "Славянска" № 4, всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч.
Дата: 14/11/2008
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
Час: 16:30
Дата: 17/11/2008
ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)
Дата
ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Език/ци
ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)
Брой дни: 90
Дата
Брой месеци
ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА
Място: София, ул. "Раковски" № 102, сградата на Министерство на финансите
Време: 11:00
Лица: Лица, които представляват съответния участник (юридическо лице) по закон, или пълномощници на участниците.
Дата: 18/11/2008
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)
Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
Това представлява периодично възлагане на поръчка
Прогнозен график за публикуването на следващи обявления
VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове
Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:
поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Допълнителна информация: За това обявление е попълнен формуляр в базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 03.10.2008 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1040
Е-mail: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Пощенски адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес (URL): www.cpc.bg
Телефон: 02 9884070
Страна: България
Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование
Пощенски код
Е-mail
Факс
Пощенски адрес
Град
Интернет адрес (URL)
Телефон
Страна
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:
Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1040
Е-mail: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Пощенски адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес (URL): www.cpc.bg
Телефон: 02 9884070
Страна: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 03/10/2008

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование: На интернет адрес www.minfin.bg - информация - търгове - процедура/програма - процедури по ЗОП финансирани от републиканския бюджет, е предоставен пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата
Пощенски код: 1040
Място/места за контакт
E-mail
Факс
Пощенски адрес: https://www.minfin.bg/bg/page/323.
Град: София
На вниманието на: Емилия Гюрова
Интернет адрес
Телефон: 02 98592705
Страна: България
ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)
Официално наименование
Пощенски код
Място/места за контакт
E-mail
Факс
Пощенски адрес
Град
На вниманието на
Интернет адрес
Телефон
Страна
ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие
Официално наименование: Министерство на финансите
Пощенски код: 1040
Място/места за контакт: деловодство стая № 7
E-mail
Факс
Пощенски адрес: ул. "Раковски" № 102
Град: София
На вниманието на: Калинка Александрова
Интернет адрес: https://www.minfin.bg Възложител: ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Телефон: 02 98592629
Страна: България


Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=33773Фирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Брамак покривни системи ЕООД
Брамак покривни системи ЕООД. Покривът е покрив, когато е БРАМАК. Производство на бетонни керемиди, капаци и елементи за сух...

 
Подови настилки ООД
Фирмата предлага голямо разнообразие от настилки, подходящи за офиса, магазина, хотела, ресторанта, както и луксозни домашни...

 
Софстройремонт ЕООД
Софстройремонт предлага всички видове външни и вътрешни ремонти, довършителни работи и извозване на строителни отпадъци. 2...

 
Булмекс ЕООД
Производител на бетон и бетонови изделия. Предлагаме на партньорите си затворен цикъл на производство, транспортиране и...