Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради на ДНСК


23 октомври 2008

Възложител: Дирекция за национален строителен контрол

Преписка: Държавен вестник

Описание:
7 октомври 2008 - 5 ноември 2008


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: Дирекция за национален строителен контрол
Пощенски код: 1606
За контакти
Електронна поща
Факс: 02 9521857
Адрес: бул."Христо Ботев" № 47
Адрес за Допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: София
Адрес за Документация: Съгласно 1.1)
Лице за контакт: Ганка Джунакова; Ирена Радованова
Адрес за изпращане на оферти: Съгласно 1.1)
Адрес на възложителя: www.dnsk.mrrb.government.bg
Телефон: 02 9159108; 02 9159179
Адрес на профила на купувача
Държава: Република България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
От името на други възложители: НЕ
Основна дейност на възложителя: строителен контрол
Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
Основна дейност

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІI.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради на ДНСК.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Код NUTS: BG
Място на изпълнение: Варна, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Перник, Пловдив, Разград, Русе
Тип доставки
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Категория услуга
Обект на поръчката: Строителство
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
Кратко описание: Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради на ДНСК.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи
ІІ.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно):
Има ли обособени позиции: ДА
Брой обособени позиции: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат ли приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Общо количество: в зависимост от нуждите на Възложителя
Прогнозна стойност
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание
Има ли опции
Прогнозен график - дни
Месеци
Дни
Мин. брой повторения
Макс. брой повторения
Прогнозен график - месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Крайна дата
Дни
Начална дата
Месеци: 12

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо):
Депозити и гаранции: Гаранция за участие в размер на 100 лв., банкова или парична, която да бъде внесена по банкова сметка IBAN: ВG40UNCR96603319858910, SWIFT BIC код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF. Гаранция за изпълнение - 2 % от стойността на договора за всяка обособена позиция.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия и начин на финансиране: При условията, определени в документацията.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване за създаване: Не.
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия: НЕ
Описание на особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Изискуеми документи и информация: Участниците да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП и на посочените изисквания в документацията за участие. Офертите да отговарят на изискванията на чл. 13 и 14 от НВМОП. Участниците да представят изискуемите документи съгласно условията и изискванията за участие в обществената поръчка, съдържащи се в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Годишен финансов отчет за 2007 г.
Минимални изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори с предмет, подобен на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и възложителите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 2. Декларация, че предложената цена е определена при спазване на минималната цена на труда; 3. Удостоверение за регистрация в Камарата на строителите в България.
Минимални изисквания
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Има ли запазени поръчки: НЕ
Ограничение на поръчката
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
Изисква ли се определена професия
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Да се посочат ли имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена (в случай на публичен търг)
Начална тръжна цена
ІV.1.3) Стъпка на наддаване (в случай на публичен търг)
Стъпка на наддаване
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг(в случай на публичен търг)
Място
Час
Дата
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при показатели, посочени в документацията
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Идентификационен номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в ДВ
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 16:00
Цена: 50
Условия и начин за плащане: По банков път, банкова сметка IBAN: BG92UNCR96603119858912, SWIFT BIC код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF.
Дата: 05/11/2008
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
Час: 16:00
Дата: 05/11/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Езици
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
Дни: 90
Дата
Месеци
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: ДА
Място: Административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. "Христо Ботев" № 47
Час: 10:00
Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите: Съгласно чл. 38, ал. 4 от НВМОП.
Дата: 06/11/2008

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо):
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС:
Ако да, посочете проекта/програмата:
Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: WWW.cpc.bg
Телефон: 02 9884070
Държава: Република България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 02/10/2008

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Обособена позиция
Наименование: Извършване на строително - монтажни работи в административната сграда на РДНСК - Ловеч
Обособена позиция: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Кратко описание: Видовете СМР, които ще бъдат извършвани, са описани подробно в техническото задание към документацията.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна стойност
Количество или обем: съгласно техническо задание
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дни
Крайна дата
Начална дата
Месеци: 12
5) Допълнителна информация
Допълнителна информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)


Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=33758Фирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Брамак покривни системи ЕООД
Брамак покривни системи ЕООД. Покривът е покрив, когато е БРАМАК. Производство на бетонни керемиди, капаци и елементи за сух...

 
Containex GmbH
Вашият специалист за контейнери и мобилни пространствени системи.CONTAINEX разполага с модерни контейнерни депа в България -...

 
Подови настилки ООД
Фирмата предлага голямо разнообразие от настилки, подходящи за офиса, магазина, хотела, ресторанта, както и луксозни домашни...

 
Чех-Пласт ООД
Чех-Пласт ООД - производство и монтаж на Al и PVC дограма, окачени фасади, вентилируеми фасади, стъклени врати и витрини,...