Извършване на строително-монтажни работи по пристрояване, надстрояване и преустройство на Районен съд град Никопол в съществуваща двуетажна сграда със сутерен, за нуждите на Районен съд град Никопол


25 ноември 2008

Възложител: Министерство на правосъдието

Преписка: Държавен вестник

Описание:

18.11.2008 - 15.12.2008

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
 Официално наименование: Министерство на правосъдието
 Пощенски код: 1040
 За контакти: Районен съд град Никопол
 Електронна поща
 Факс: 064 889159
 Адрес: ул. " Славянска " № 1
 Адрес за Допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I
 Град: София
 Адрес за Документация: Друго: моля, попълнете Приложение А.II
 Лице за контакт: Тодор Илиев Тихолов- председател
 Адрес за изпращане на оферти: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Адрес на възложителя
 Телефон: 064 889155
 Адрес на профила на купувача
 Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Правосъдие
 Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
 Основна дейност

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІI.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
 Наименование: Извършване на строително-монтажни работи по пристрояване, надстрояване и преустройство на Районен съд град Никопол в съществуваща двуетажна сграда със сутерен, за нуждите на Районен съд град Никопол.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
 Код NUTS: BG314
 Място на изпълнение: град Никопол пл. " Европа " № 14
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
 Кратко описание: Извършване на строително-монтажни работи по пристрояване, надстрояване и преустройство на Районен съд град Никопол в съществуваща двуетажна сграда със сутерен, за нуждите на Районен съд град Никопол , в т.ч. и на прилежащия терен по части: архитектурна, конструктивна, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизацияу, електроинсталации, пожароизвестяване и локална мрежа. При изпълнението на строително-монтажните работи на сградата следва да се спазва проекта и количествените сметки, приложени към описанието.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
 Oсн. предмет: 45216112: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съдебни сгради
 Доп. предмети: 45000000: Строителни и монтажни работи
 Доп. предмети: 45300000: Строителни и монтажни работи на инсталации
 Доп. предмети: 45312000: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради
 Доп. предмети: 45314000: Строителни и монтажни работи на инсталации за далекосъобщения
 Доп. предмети: 45331000: Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
 Доп. предмети: 45332000: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
ІІ.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно):
 Има ли обособени позиции: НЕ
 Брой обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
 Ще бъдат ли приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
 Общо количество: Съгласно описание и технически спецификация на поръчката
 Прогнозна стойност
 Прогнозна мин/макс стойност (валута): BGN
 Прогнозна мин. стойност: 1200000
 Прогнозна макс. стойност: 1700000
 Прогнозна стойност (валута)
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
 Брой повторения
 Описание
 Има ли опции: НЕ
 Прогнозен график - дни
 Месеци
 Дни
 Мин. брой повторения
 Макс. брой повторения
 Прогнозен график - месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
 Крайна дата: 21/12/2009
 Дни
 Начална дата
 Месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо):
 Депозити и гаранции: Гаранция за участие: Гаранцията за участие във формата на парична сума е в размер на 10000 лева, които следва да бъдат внесени по сметка на Районен съд град Никопол в "Инвестбанк" - АД град Никопол: IBAN - BG70IORT73803335455503 BIC - IORTBGSF или безусловна и неотменяема банкова гаранция за сума в същия размер, като нейната валидност следва да бъде не по-малко от 15 календарни дни след изтичане на валидността на офертата. Гаранция за изпълнение: Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора в една от формите по член 27, ал. 1 от НВМОП. При избора на първата форма- превод на гаранциите по сметкта на Министерство на правосъдието - София в БНБ-ЦУ- София IBAN- BG 44BNBG96613300173701 BIC& BNBGBSD. Когато формата на гаранцията за изпълнение е банктова гаранция, се представя оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, покриваща срока на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
 Условия и начин на финансиране: Бюджетно финансиране. Начин на плащане- по банков път, дс платежно нареждане в български лева. Плащането се извършва по следния начин: 1. Авансова в размер на 40 % от стойността на договора. Сумата се превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-мо дневен срок от датата на подписване на договора след представмяне пна надлежно оформена факткура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Частта от цената в размер на 50 % се заплаща така: - всяка извършена СМР се заплаща в десетдневен срок след отчитанес Акт- Протокол образец № 19, след представяне на надлежно оформена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и редуциране на получените авансово средства.Последното плащане от тази част се извъръшва в десетдневен срок след отчитане с АКТ-Протокол образец № 19, подписване на приемо-предавателен протокол за изпълнение на договора и представяне на надлежно оформена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3. Останалата част от цената в размер на 10 % се заплаща след подписване на Акт-образец № 15. При плащане на цената по договора за изпълнение на поръчката може да се използва реда, предвиден в член 2, ал. 2 от Наредба № 3 от 29 септември 2005 година за паричните преводи и платежните системи.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
 Изискване за създаване: НЕ
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
 Други особени условия: НЕ
 Описание на особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
 Изискуеми документи и информация: 1. Актуално състояние от Окръжен съд по регистрацията на търговеца или Агенция по вписванията / оригинал или нотариално заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди датата на подаване на документите за участие или документ за регистрация на чужде4странно лице, съобразно националното му законодателство, в оригинал и превод, извърше3н от заклет преводач. 2. Регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК и регистрацияпо ДДС, /копие, заверено от участника с подпис и печат /. 3. Доказателства за търговска репутацияна участника, свързани с предмета на поръчката - референции с телефон за връзка с подписалияа референцията. 4. Участникът следва да бъде регистриран в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите, като това оБстоятелство се доказва с Удостоверение за вписване в посочения регистър. Участникът следва да апритежава Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, отговарящо и съответстващо на категорията и гр,упата на строежа или по-високи, съгласнно Наредба № 1 от 30 юли 2003 година за пноменклратурата на видовете строежи. 5. Платежен документ за закупена документац-ия за настоящия открит конкурс / копие заверено от участника с подпис и печат/. 6. Докуменет за внесена гаранция за участие / оригинал или копие , заверено от участника с подпис и печат /. 7. Декларация № 1 за отсъствие на обстоятелства по член 47 ал.1 от ЗОП. 8. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелства по член 47 ал.2 от ЗОП. 9. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелства по член 47 ал.5 от ЗОП. 10. Декларация № 4 за отсъствие на обстоятелства по член 13, ал.1, т.5 от НВМОП. 11. Декларация № 5 за отсъствие на обстоятелства по член 13 ал.1 т.8 от НВМОП. 12. Декларация № 6 относно пзапознаване с условията на строителната площадка и запознаване със същата. 13.Декларация № 7 относно липса на отклонение в качеството хна работа, неспазване на договорения срок или други нарушения. 14. Списъкъ на документите, съдържащи се в офертата, подписан ото участника / съгласно член 13 ал.1 т.12 от НВМОП/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
 Изискуеми документи и информация: 1. Годишен баланс и ОПР за 2007 година, заверени от участника. В случай, че участникът е стартирал дейност през 2008 година и не може да представи финансов отчет и баланс, същия посочва това обстоятеилство в офертата. 2. Заверено копие от застраховка запрофесионална отговорност. 3. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството, които са обект на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнала дейността си. 4. Справка за общия оборот от изпълнени СМР на сходни с обекта на поръчкатадо настоящия момент.
 Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
 Изискуеми документи и информация: 1.Списък на основните договори за строителство и строителните обекти, въведени в експлоатация пре4з последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. 2. Списъкъ на техническите лица, вкл. на тези, които отговарят за контрола на качеството и координатор по безопасност на строителството. 3. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители и на лицата, които отговарят за извършването на строителството. 4. Декларация за вида на собствено или наето техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка за строителство. 5. Данни за собствени или наети технически лица, които участникътъ ще използва за извършване на строителството.
 Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
 Има ли запазени поръчки: НЕ
 Ограничение на поръчката
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
 Изисква ли се определена професия
 Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
 Да се посочат ли имената и професионалната квалификация на персонала
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
 Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена (в случай на публичен търг)
 Начална тръжна цена
ІV.1.3) Стъпка на наддаване (в случай на публичен търг)
 Стъпка на наддаване
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг(в случай на публичен търг)
 Място
 Час
 Дата
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при показатели, посочени в документацията
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
 Идентификационен номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
 Платими документи: ДА
 Час: 15:00
 Цена: 100
 Условия и начин за плащане: Документацията се получава в град Никопол, пл. "Европа" № 14- административен секретар на Районен съд град Никопол срещу представена вносна бележка за внесени сто лева по сметка на Районен съд град Никопол в ТБ"Инвестбанк" - АД, клон град Никопол, BIC - IORTBGSF, IBAN - BG70IORT73803335455503, за закупуване на документация.
 Дата: 15/12/2008
 Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
 Час: 16:00
 Дата: 15/12/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
 Друг език: Български
 Езици
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
 Дни: 90
 Дата
 Месеци
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
 Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: ДА
 Място: град Никопол, пл. "Европа" № 14 - Районен съд
 Час: 10:00
 Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители / с нотариално заверено пълномощно / могат да присъствуват при отварянето на офертите.
 Дата: 16/12/2008

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо):
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
 Периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС:
Ако да, посочете проекта/програмата:
 Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
 Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
 Допълнителна информация: Оглед на сградата може да бъде направен след ппредварителнап заявка до Председателя на Районен съд град пНикопол- Тодор Тихолов, чрез административния секретар Виолета Блажева- тел. 064 889159, факс 064 889159. Кореспонденцията между участник и възложител може да се води писмено до факс и по пощата.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9356113
 Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
 Официално наименование: Министерство на правосъдието
 Пощенски код: 1040
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: ул. " Славянска " № 1
 Град: София
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава: България
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
 Подаване на жалби: Съгласно член 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. " Витоша " № 18
 Град: София
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9356113
 Държава: България
VІ.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
 Дата: 13/11/2008

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
 Официално наименование: Районен съд град пНикопол
 Пощенски код: 5940
 За контакти: Районен съд град Никопол
 Електронна поща
 Факс: 064 889159
 Адрес: пл. "Европа " № 14
 Град: Никопол
 Лице за контакт: Тодор Илиев Тихолов
 Интернет адрес
 Телефон: 064 889155
 Държава: България
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
 Официално наименование: Районен съд град Плевен
 Пощенски код: 5940
 За контакти: Районен съд град Никопол
 Електронна поща
 Факс: 064 889159
 Адрес: пл. "Европа" № 14
 Град: Никопол
 Лице за контакт: Тодор Илиев Тихолов
 Интернет адрес
 Телефон: 064 889155
 Държава: България
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите
 Официално наименование: Райаонен съд град Никопол
 Пощенски код: 5940
 За контакти: Административен секретар
 Електронна поща
 Факс: 064 889159
 Адрес: пл. "Европа " № 14
 Град: Никопол
 Лице за контакт: Виолета Блажева
 Интернет адрес
 Телефон: 064 889159
 Държава: България


Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=37271Фирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Containex GmbH
Търговия и отдаване под наем на контейнери - офисни, складови, транспортни контейнери.

 
Чех-Пласт ООД
Чех-Пласт ООД - производство и монтаж на Al и PVC дограма, окачени фасади, вентилируеми фасади, стъклени врати и витрини,...

 
СК Марински ЕООД
MasterBox e магазин-склад за строителни материали в гр. Асеновград.

 
Крее София ЕООД
Крee България е френско-българска фирма, която повече от 15 години строи по френски проекти с модерна архитектура, развива и...