Реконструкция на водопроводна мрежа Крумовград


23 октомври 2008

Възложител: Община Крумовград

Преписка: Държавен вестник

Описание:

7 октомври 2008 - 20 ноември 2008

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: Община Крумовград
Пощенски код: 6900
За контакти: Заместник-кмет на община Крумовград
Електронна поща: minkrum@abv.bg
Факс: 03641 7024
Адрес: пл. "България" № 5
Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: Крумовград
Адрес за допълнителни документи: Друго: моля, попълнете Приложение А.II
Лице за контакти: инж. Абидин Хаджимехмед
Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
Адрес на възложителя: www.krumovgrad.bg
Телефон: 03641 7312
Адрес на профила на купувача
Държава: Република България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
От името на други възложители: НЕ
Основна дейност на възложителя: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Вид на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Реконструкция водопроводна мрежа Крумовград, доизграждане на канализационна мрежа Крумовград, довеждащ колектор и градска пречиствателна станция за отпадъчни води Крумовград. Възлагането е с 2 обособени позиции, както следва: бособена позиция 1: Реконструкция водопроводна мрежа Крумовград, доизграждане на канализационна мрежа, довеждащ колектор до ПСОВ град Крумовград. Обособена позиция 2: Инженеринг на пречиствателна станция за отпадъчни води град Крумовград.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Код NUTS: BG425
Място на изпълнение: гр. Крумовград, община Крумовград, област Кърджали
Тип доставки
Тип строителство: Проектиране и изпълнение
Категория услуга
Обект на поръчката: Строителство
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
Рамково споразумение
Брой изпълнители
Обосновка на рамково споразумение
Прогнозна стойност (валута)
Прогнозна стойност
Срок в години
Честота и стойност
Мин. прогнозна стойност
Срок в месеци
Макс. прогнозна стойност
Максимален брой изпълнители
Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Описание: Обект: Реконструкция водопроводна мрежа Крумовград, доизграждане на канализационна мрежа Крумовград, довеждащ колектор и градска пречиствателна станция за отпадъчни води Крумовград, включва изграждане на довеждащ колектор, доизграждане на канализацията на град Крумовград с необходимите ревизионни шахти, подмяна на водопроводната мрежа на град Крумовград и изграждане пречиствателна станция. Поръчката е свързана с проект на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." към Министерство на околната среда и водите.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 45231300: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Доп. предмети: 45252100: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки
ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
Обособени позиции: ДА
Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
Приемане на варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Описание: Извършване на СМР за обект: Реконструкция водопроводна мрежа Крумовград, доизграждане на канализационна мрежа Крумовград, довеждащ колектор и градска пречиствателна станция за отпадъчни води Крумовград, включва изграждане на довеждащ колектор, доизграждане на канализацията на град Крумовград с необходимите ревизионни шахти, подмяна на водопроводната мрежа на град Крумовград и изграждане пречиствателна станция.Възлагането е с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Реконструкция водопроводна мрежа Крумовград, доизграждане на канализационна мрежа, довеждащ колектор до ПСОВ град Крумовград. Обособена позиция 2: Инженеринг на пречиствателна станция за отпадъчни води град Крумовград .
Прогнозна стойност: 14643546
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута: BGN
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание
Опции: НЕ
Прогнозен график - брой дни
Брой месеци
Брой дни
Минимален брой повторения
Максимален брой повторения
Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение
Крайна дата
Срок в дни
Начална дата
Срок в месеци: 24

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Описание: Банкова или парична гаранция за участие в полза на възложителя зa обособена позиция 1 е на стойност 60 000 лева, а за обособена позиция 2 стойността е също 60 000 лева, внесени по сметка на Община Крумовград, област Кърджали, банкова сметка: IBAN - BG79STSA93003303687912, BIC код - STSABGSF при "Банка ДСК”, клон Крумовград, за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Реконструкция водопроводна мрежа Крумовград, доизграждане на канализационна мрежа Крумовград, довеждащ колектор и градска пречиствателна станция за отпадъчни води Крумовград. Гаранцията е със срок, равен или по-голям от срока на валидност на офертата. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по реда на чл.59 до чл.63 от ЗОП. Кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка (парична или банкова). Размерът на гаранцията за добро изпълнение на договора, е в размер на 3,5 % от стойността на договора без ДДС. Ако гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, същата следва да е със срок не по-къс от срока на действие на договора. Кандитатът, определен за изпълнител, сам определя вида на гаранцията за изпълнение. Гаранцията се задържа и освобождава по реда определен от ЗОП и договора за възлагане на обществена поръчка.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия: Община Крумовград няма осигурено финансиране към момента. Извършването на СМР започва след осигурено финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." или друго финансиране. Начина на плащане е посочен в проекто-договора към документацията за участие.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия: ДА
Условия: Поръчката да се извърши в пълно съответствие с утвърдения инвестиционен проект, действащото законодателство и изискванията на възложителя. Обектът, предмет на поръчката, е втора категория буква съгласно чл. 4, ал. 2, т. 2, т. 3 и т 4 от Наредба № 1 ОТ 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15 август 2003 г. Кандидатите следва да представят удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя за посочената по-горе категория на обекта предмет на поръчката.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Изисквания: Копие на съдебно решение за регистрация и последващи промени в нея (ако има такива), Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от шест месеца преди крайната дата за подаване на предложения или удостоверение за вписване в търговския регистър. , Документ за регистрация по Закона за ДДС и БУЛСТАТ, Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, Декларации по чл. 56, ал. 1, т. 7 и т. 10 от ЗОП и други документи описани в документацията за участие. У-ние за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя (архитекта), съгласно изискванията на Закон за камарата на строителите и Закон за устроиство на територията за съответната категория обект предмет на поръчката . За подизпълнители се прилагат към офертата документи за регистрация за всеки от тях, съгласно изисквания на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице е необходимо да представи документите описани в чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения е необходимо да спазва изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП. При наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, ал. 5 от ЗОП, непредставянето на гаранция за участие, непредставяне на някои от посочените в обявлението документи, вкл. и тези описани в документацията за участие, несъответствие на офертата с техническите изисквания поставени в утвърдения инвестиционен проект, кандидатите се отстранят от участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП: Удостоверение от банки или копие от застраховка за професионална отговорност Годишния финансов отчет – баланс и отчет за приходи и разходи за 2005, 2006 и 2007 г. Подробното описание е в документацията.
Минимални изисквания: Минимални изисквания за иконономически и финансово състояние научастниците. Годишният финансов резултат за последните три години (2005, 2006 и 2007 г.) да бъде положителен – доказва се с годишен финансов отчет; минимален среден годишен оборот от дейността за предходните три години (2005 г., 2006 г. и 2007 г.) в размер не по-малко от 20 000 000 (двадесет милиона) лева – доказва се с справка за общия оборот и оборота от строителство и проектиране за последните 3 години (Приложение 21); информация, че през последните (3) три години не по – малко от 70 % от приходите са от проектиране и/или строителство - доказва се с справка за общия оборот и оборота от строителство и проектиране за последните 3 години (Приложение 21); наличие на собствени средства или достъп до кредитни линии на стойност общо 5 000 000 (пет милиона лева) - доказва се с удостоверение от банка; през последните три години да има завършени обекти водопроводи, канализации и пречиствателни станции, на обща стойност не по – малко 10 000 000 (десет милиона) лева – доказва се документа по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП; сключена застраховка за професионална отговорност в строителството по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Съгласно Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 2 март 2004 г.) Валидността на застраховката за професионална отговорност трябва да е равна или по-голяма от валидността на офертата и други посочени в документацията за участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническа възможност и квалификация на кандидатите за изпълнение на поръчка по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 6, т. 7, т. 9 и т.10 от ЗОП: Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години,придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП; Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП; Сертификати удостоверяващи наличието на ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:1999, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП; Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или на ръководните му служители, както и на лицата, които отговарят за извършването на строителството и въвеждането на обекта в експлоатация по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП; Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП; Данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът или участникът ще използва за изпълнение на строителството по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 10 от ЗОП. Подробното описание е в документацията.
Минимални изисквания: Минимални изисквания за технически възможности или квалификация: 3.3.2.1. Участникът да бъде вписан в Централния Професионален регистър на строителя и да притежава правоспособност II-ра категория за съответната група строежи. 3.3.2.2. Участникът следва да е сертифициран по ISO 9001:2000 или еквивалентен на него сертификат. При обединение е достатъчно единият съдружник да притежава посоченият сертификат. 3.3.2.3. Участникът в процедурата задължително трябва да е изпълнил през последните 3 години (2005, 2006 и 2007 г.) поне два завършени обекта на ВиК тръбопроводи и поне една пречиствателна станция. 3.3.2.4. Участникът трябва да разполага със следният персонал: 3.3.2.4.1. Участникът трябва да покаже, че има поне двама проектанти с опит в проектирането на канализационни и водопроводни мрежи (за обособена позиция 1) и поне един проектант с опит в проектирането на ПСОВ (за обособена позиция 2), всеки от които притежава техническа правоспособност да извършва проучвателни и проектни дейности съгласно националното си законодателство. Съгласно българското законодателство инвестиционни проекти като тези, които са предмет на поръчката, е необходимо да бъдат изготвени от проектанти със съответните специалности, поне един от които има пълна проектантска правоспособност по българското законодателство за всяка част на работния проект. В този смисъл всеки участник трябва да осигури като част от своя екип, или като свой подизпълнител проектанти по всички части на проекта притежаващи пълна проектантска правоспособност по българското законодателство. 3.3.2.4.2. Участникът трябва да предложи екип от ръководители за изпълнение на задачите описани в Техническите спецификации и задължително да посочи следните ключови ръководители: 3.3.2.4.3.Ръководител на обекта. (отнася се за всички участници); 3.3.2.4.4.Ръководител на проектантска задача за проектиране на ПСОВ (отнася се за онези участници които ще подадат оферта само или включително за обособена позиция – 2). 3.3.2.5. Ключовият персонал да се състои от служители на участника и да има професионален опит минимум 10 (десет) години. Към офертата задължително се прилагат автобиографиите на екипа от ръководители и доказателствата за квалификацията на ръководителите и професионалният им опит. Съдържанието на автобиографиите следва да бъдат съгласно образец № 20. Доказателствата към автобиографията могат да включват копия от дипломи, копия от договори, референции от възложители и други подходящи документи. 3.3.2.6. Изисквания към Ръководител на обекта. 1. да има университетска диплома, минимум магистърска степен в областта на гражданското или хидротехническо строителство или водоснабдяване и канализация; 2.да има професионален опит в областта на строителството на водоснабдителни и канализационни системи; 3. да има опит в общо управление/координация на инфраструктурни обекти в областта на водния сектор не по-малко от 15 години. 3.3.2.7. Изисквания към Ръководител на проектантска задача за проектиране на ПСОВ: 3.3.2.7.1. да има университетска диплома, минимум магистърска степен в областта на водоснабдяване и канализация – профил „Пречистване на води”; 3.3.2.7.2. да има професионален опит в изработването на инвестиционни проекти за пречиствателни станции за отпадъчни води не по-малко от 15 години и други, посочени в документацията за участие.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Запазени поръчки: НЕ
Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Избрани кандидати
Вид процедура: Открита
IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога
Минимален брой
Максимален брой
Критерии
Брой
IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.
Намаляване на броя на предложенията
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Номер: Обявлението за възлагане на обществена поръчка и документацията за участие е одобрена с решение/заповед № КО-496 от 29.09.2008 г. на кмета на Община Крумовград, област Кърджали
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в ДВ
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 17:00
Цена: 300
Условия: В брой в касата на общинска администрация Крумовград, пл. "България" № 5, ет. 3, стая 10, или по банков път банкова сметка: IBAN- BG79STSA93003303687912, BIC код STSABGSF, при Банка ДСК, клон Крумовград
Дата: 19/11/2008
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Час: 17:00
Дата: 20/11/2008
ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата
ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Език/ци
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
Брой дни: 90
Дата
Брой месеци
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
Място: Заседателна зала на ІІ-ри етаж в сградата на общинска администрация .Крумовград в гр. Крумовград, пл. "България" № 16
Час: 10:00
Лица: Управители или упълномощени от тях длъжностни лица от структурата на участника в процедурата (представено нотариално заверено пълномощно) се изисква да се представи от упълномощените лица при отваряне на офертите пред назначената от възложителя комисия за провеждане на процедурата , пълномощното се прилага към преписката на процедурата. Управители или упълномощени от тях длъжностни лица на основание чл.68, ал.5 от ЗОП могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП.
Дата: 21/11/2008

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график за публикуването на следващи обявления
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА
Проект/програма: Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г. Приоритетна ос 1.
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация: Условия: Поръчката да се извърши в пълно съответствие с утвърдения инвестиционен проект, действащото законодателство и изискванията на Възложителя.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: https://www.cpc.bg
Телефон: 02 9884070
Държава: Република България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Информация относно крайния срок: Съгласно срока посочен в чл. 120 от Закон за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.)
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: https://www.cpc.bg
Телефон: 02 9884070
Държава: Република България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 29/09/2008

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование: Общинска администрация Крумовград
Пощенски код: 6900
За контакти: Главен специалист"КС"
Електронна поща
Факс: 03641 7024
Адрес: пл. "България" № 5
Град: Крумовград
Лице за контакти: Ибрахим Хабиб
Интернет адрес
Телефон: 03641 7123
Държава: Република България
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие
Официално наименование: Общинска администрация Крумовград
Пощенски код: 6900
За контакти: Деловодител
Електронна поща
Факс
Адрес: пл. "България" № 5
Град: Крумовград
Лице за контакти: Хайрие Мехмед
Интернет адрес
Телефон: 03641 7123
Държава: Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Реконструкция водопроводна мрежа Крумовград, доизграждане на канализационна мрежа, довеждащ колектор до ПСОВ град Крумовград
Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Извършване на СМР съгласно одобрения работен проект, а именно: подмяна на водопровода на град Крумовград, доизграждане на канализационна мрежа на град Крумовград и изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 45231300: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Доп. предмети: 45232151: Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи
Доп. предмети: 45232410: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Описание: Количествата са подробно описани в документацията за участие и одобрения работен проект
Прогнозна стойност: 7899100
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута: BGN
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни
Дата за начало
Срок в месеци: 24
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=33644Фирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Брамак покривни системи ЕООД
Брамак покривни системи ЕООД. Покривът е покрив, когато е БРАМАК. Производство на бетонни керемиди, капаци и елементи за сух...

 
Софстройремонт ЕООД
Софстройремонт предлага всички видове външни и вътрешни ремонти, довършителни работи и извозване на строителни отпадъци. 2...

 
Булмекс ЕООД
Производител на бетон и бетонови изделия. Предлагаме на партньорите си затворен цикъл на производство, транспортиране и...

 
Крее София ЕООД
Крee България е френско-българска фирма, която повече от 15 години строи по френски проекти с модерна архитектура, развива и...