Пристройка и реконструкция на съществуваща сграда за нуждите на Административен съд - Ямбол


23 октомври 2008

Възложител: Министерство на правосъдието

Преписка: Държавен вестник

Описание:

7 октомври 2008 - 28 октомври 2008

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: Министерство на правосъдието
Пощенски код: 1040
За контакти: Дирекция "Инвестиции, обществени поръчки, управление на собствеността и стопанските дейности"
Електронна поща: a.nakova@justice.government.bg
Факс: 02 9813445
Адрес: ул. "Славянска" № 1
Адрес за Допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Град: София
Адрес за Документация: Друго: моля, попълнете Приложение А.II
Лице за контакт: Албена Накова
Адрес за изпращане на оферти: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
Адрес на възложителя: www.justice.government.bg
Телефон: 02 9237503
Адрес на профила на купувача
Държава: Република България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
От името на други възложители: НЕ
Основна дейност на възложителя: правосъдие
Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
Основна дейност

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІI.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Пристройка и реконструкция на съществуваща сграда за нуждите на Административен съд - Ямбол
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Код NUTS: BG343
Място на изпълнение: гр. Ямбол, ул. "Ал.Стамболийски" № 4
Тип доставки
Тип строителство: Изграждане
Категория услуга
Обект на поръчката: Строителство
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
Кратко описание: СМР по пристройка и реконструкция на съществуваща сграда за нуждите на Административен съд - Ямбол. Сградата се намира в гр. Ямбол, ул. "Ал. Стамболийски" № 4, и е с площ: 1. Застроена площ -252 кв.м., в т.ч.: съществуваща сграда - 213 кв.м.; пристройка - 39 кв.м. 2. Разгърната застроена площ - 767 кв.м., в т.ч.: съществуваща сграда - 641 кв.м; пристройка - 126 кв.м (в т.ч. английски двор - 6 кв.м). Строително-монтажните работи се извършват съгласно изготвения проект и количествени сметки, по части: Архитектурна, Конструктивна, Отопление, вентилация и климатизация, Водоснабдяване и Канализация, Електроинсталации, Пожароизвестителни инсталации, План за безопасност и здраве, Сигнално-охранителни системи и видеонаблюдение, Контрол на достъпа. Обществената поръчка следва да се изпълни при спазване на действащите законови разпоредби, нормативи и стандарти в областта на проектирането и строителството.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи
Доп. предмети: 45300000: Строителни и монтажни работи на инсталации
Доп. предмети: 45311000: Работи по изтегляне на кабели за електрически инсталации и по свързване на електрически инсталации
Доп. предмети: 45312000: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради
Доп. предмети: 32333000: Устройства за видеозапис или видеовъзпроизвеждане
ІІ.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно):
Има ли обособени позиции: НЕ
Брой обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат ли приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Общо количество: Посочени в документацията
Прогнозна стойност
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание
Има ли опции: НЕ
Прогнозен график - дни
Месеци
Дни
Мин. брой повторения
Макс. брой повторения
Прогнозен график - месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Крайна дата
Дни
Начална дата
Месеци: 8

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо):
Депозити и гаранции: Гаранция за участие в размер на 13 000 лв., вносима под формата на парична или банкова гаранция. гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора, вносима под формата на парична или банкова гаранция. При избор на първата форма: гаранцията за участие се внася по сметка на Административен съд - Ямбол, "Банка ДСК", Ямбол, банков код STSABGSF, банкова сметка BG28STSA93003307381329. Гаранцията за изпълнение се внася по сметка на Министерство на правосъдието - IBAN - BG44 BNBG 9661 3300 1737 01, BIC BNBGBGSD към БНБ - Централно управление. Когато формата на гаранцията за участие е банкова гаранция, се предоставя оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, като нейната валидност следва да бъде не по-малка от 15 календарни дни след изтичане срока на валидност на офертата. Когато формата на гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, се представя оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, покриваща срока на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия и начин на финансиране: Бюджетни средства.Начин на плащане - по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се извършва по следния начин: 1.Авансово в размер на 35 % от стойността на договора. Сумата се превежда на Изпълнителя в 7-дневен срок от датата на подписване на договора след представяне на надлежно оформена проформа фактура от изпълнителя. 2. Останалата част от цената в размер на 65 % се заплаща така: Всяка извършена СМР се заплаща в 10-дневен срок след отчитане с Акт - Протокол образец № 19, представяне на надлежно оформена проформа фактура от Изпълнителя и редуциране на получените авансово средства. Окончателното плащане се извършва в 10 - дневен срок от отчитане с акт - протокол образец №19, подписване на приемно-прадавателен протокол за изпълнение на договора и представяне на надлежно оформена проформа фактура от изпълнителя. При плащането на цената по договора за изпълнение на поръчката може да се използва реда, предвиден в чл. 2 от Наредба № 3/29.09.2005 г. за паричните преводи и платежните системи.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване за създаване
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия
Описание на особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Изискуеми документи и информация: 1. Общи изисквания към участниците: 1.1. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 1.2. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника. 1.3. Участниците се представляват от ръководителите си или лица, изрично нотариално упълномощени за участие в процедурата.1.4. Участниците могат да бъдат юридически или физически лица, които имат опит в извършването на подобни дейности и отговарят на условията, посочени от възложителя в документация, и на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки. 2. Всеки участник следва да представи: 2.1. Документ за самоличност на участника - физическо лице - заверено копие от участника; Документ за първоначална съдебна регистрация и последното съдебно решение, вписващо промени по фирменото дело на участника,заверени от участника; за чуждестранно лице - документ за регистрация съобразно националното му законодателство, представен заедно с легализиран превод; 2.2. Удостоверение за актуална съдебна регистрация с валидност до 6 месеца от датата на издаването; за чуждестранни ЮЛ - еквивалентен документ на съдебен или админстративен орган от държавата, в която са установени; Удостоверение или подадено заявление за вписване в търговския регистър; 2.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП - оригинал по образец. Декларации попълват и управителите или членовете на управителните органи на участниците, в случай, че членовете са ЮЛ - техните представители в съответния управителен орган. Декларацията по чл. 47, ал. 5 се представя и от членовете на контролен орган на участника, при условие, че членовтете са ЮЛ - техните представители в контролния орган; 2.4. Годишен финансов отчет и баланс за предходните две години, заверени в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството; 2.5 Информация за оборота на строителство с подобен на обекта на поръчката предмет за периода 2005 - 2007 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2.6. Копие от застрахователна полица за застраховка "професионална отговорност", заверено от участника; 2.7. Списък на основните договори за строителство, изпълнени за периода 2005 г. - 2007 г., придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, като в списъка се посочат предмета, стойността на договорите, контрагентите и координати за контакт с последните; 2.8. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, както и на лицата, които отговарят за извършването на строителството; 2.9. Декларация за вида на собствено или наето техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка за строителство; 2.10. Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството; 2.11. Нотариално заверено копие от сертификат ISO 9001 или еквивалентен за въведена система за управление на качество на извършваните строително-монтажни работи, издаден на името на участника. 2.12. Удостоверение на участника за вписване в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите. 2.13. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда; 2.14. Списък на подизпълнителите, дела на тяхното участие, писмено съгласие от подизпълнителя. Документите по т. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 и 2.13 следва да се предоставят от подизпълнителите; 2.15. Декларация за оглед на обекта, по образец; 2.16. Документ за представена гаранция за участие; 2.17. Документ за регистрация на участника, по образец; 2.18. Документ за закупена документация; 2.19. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана и подадена от пълномощник на участника. 2.20 Списък на представените документи, включително и тези от Раздел ІІІ.2.2) и Раздел ІІІ.2.3).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП: Годишен финансов отчет и баланс за предходните две години, заверени в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. В случай, че участникът е стартирал дейност през 2007 г. и не може да представи финансов отчет и баланс за две години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя документите за 2007 г.; средно аритметичната стойност на минималния изискуем общ годишен обем строителни работи на участника, за всяка от последните три приключили финансови години, да бъде в парично изражение не по-малка от 1 500 000 лв. Сумата на бързоликвидните активи (свободни парични средства и/ли кредитни инструменти, изчистени от други договорни ангажименти на кандидата да бъде най-малко 300 000 лв., доказани с документи, издадени от финансова институция; Копие от застрахователна полица за застраховка "професионална отговорност", и застраховка "трудова злополука", заверено от участника.
Минимални изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, ал. 1 от ЗОП: Списък на основните договори за строителство, изпълнени за периода 2005 г. - 2007 г., придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, като в списъка се посочат предмета, стойността на договорите, контрагентите и координати за контакт с последните. При условие, че участникът е учреден или е започнал дейност в периода от 2005 г. до 2007 г., същият представя посочената информация за времето от стартиране на своята дейност до настоящия момент; Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, както и на лицата, които отговарят за извършването на строителството (дипломи за завършено образование; удостоверения, сертификати и други документи за професионална квалификация); Автобиографии на ключовия и технически персонал; Декларация за вида на собствено или наето техническо оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обществена поръчка за строителство; Данни за собствени или наети технически лица, които участника ще използва за извършване на строителството. Информацията се отнася до вида, броя и заеманата длъжност на лицата; Нотариално заверено копие от сертификат ISO 9001 или еквивалентен за въведена система за управление на качество на извършваните строително - монтажни работи, издаден на името на участника. Удостоверение на участника за вписване в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите.
Минимални изисквания
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Има ли запазени поръчки: НЕ
Ограничение на поръчката
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
Изисква ли се определена професия
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Да се посочат ли имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена (в случай на публичен търг)
Начална тръжна цена
ІV.1.3) Стъпка на наддаване (в случай на публичен търг)
Стъпка на наддаване
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг(в случай на публичен търг)
Място
Час
Дата
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при показатели, посочени в документацията
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Идентификационен номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА
Вид на публикацията: Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ: 79 от 12/03/2008
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 10:00
Цена: 150
Условия и начин за плащане: Документацията за участие може да бъде получена от административния секретар на Административен съд - Ямбол, на адрес: град Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 1, каб. 420. При получаване на документацията участниците представят документ за внесена такса за закупуване на документация в размер на 150 лв., която се заплаща при касиера или по сметка на Административен съд Ямбол.
Дата: 28/10/2008
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
Час: 10:00
Дата: 28/10/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Езици
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
Дни: 90
Дата
Месеци
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: ДА
Място: гр. Ямбол, ул."Жорж Папазов" № 1
Час: 10:00
Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите: Участниците в процедурата или упълномощени техни представители. Представителите на участника се легитимират с нотариално заверено пълномощно
Дата: 29/10/2008

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо):
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС:
Ако да, посочете проекта/програмата:
Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9884070
Държава: Република България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Подаване на жалби
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9884070
Държава: Република България
VІ.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 30/09/2008

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование: Административен съд - Ямбол
Пощенски код: 8600
За контакти: Административен секретар
Електронна поща
Факс
Адрес: ул. "Жорж Папазов" № 1
Град: Ямбол
Лице за контакт: Жанета Трифонова
Интернет адрес
Телефон: 046 688880
Държава: Република България
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Официално наименование: Административен съд - Ямбол
Пощенски код: 8600
За контакти: Административен секретар
Електронна поща
Факс
Адрес: ул. "Жорж Папазов" № 1
Град: Ямбол
Лице за контакт: Жанета Трифонова
Интернет адрес
Телефон: 046 688880
Държава: Република България
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите
Официално наименование: Административен съд - Ямбол
Пощенски код: 8600
За контакти: Административен секретар
Електронна поща
Факс
Адрес: ул. "Жорж Папазов" № 1
Град: Ямбол
Лице за контакт: Жанета Трифонова
Интернет адрес
Телефон: 046 688880
Държава: Република България


Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=33645Фирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Containex GmbH
Вашият специалист за контейнери и мобилни пространствени системи.CONTAINEX разполага с модерни контейнерни депа в България -...

 
Чех-Пласт ООД
Чех-Пласт ООД - производство и монтаж на Al и PVC дограма, окачени фасади, вентилируеми фасади, стъклени врати и витрини,...

 
Булмекс ЕООД
Производител на бетон и бетонови изделия. Предлагаме на партньорите си затворен цикъл на производство, транспортиране и...

 
Крее София ЕООД
Крee България е френско-българска фирма, която повече от 15 години строи по френски проекти с модерна архитектура, развива и...