Подмяна на дограма на ОКИ ДК


25 ноември 2008

Възложител: Столична община

Преписка: Държавен вестник

Описание:

24.11.2008 - 23.12.2008

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
 Официално наименование: Столична община
 Пощенски код: 1000
 За контакти: Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
 Електронна поща: otomova@sofia.bg
 Факс: 02 9861221
 Адрес: ул. "Московска" No 33
 Адрес за Допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I
 Град: София
 Адрес за Документация: Съгласно 1.1)
 Лице за контакт: инж. Олга Томова
 Адрес за изпращане на оферти: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Адрес на възложителя: www.sofia.bg
 Телефон: 02 9377246
 Адрес на профила на купувача
 Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
 Основна дейност

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІI.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
 Наименование: Подмяна на дограма на ОКИ ДК "Красно село"
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
 Код NUTS: BG411
 Място на изпълнение: гр. София - Дом на културата "Красно село"
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
 Кратко описание: Подмяна на дограма на Общински културен институт Дом на културата "Красно село"
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи
ІІ.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно):
 Има ли обособени позиции: НЕ
 Брой обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
 Ще бъдат ли приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
 Общо количество: Съгласно количествената сметка и спесификации, приложени в документацията за участие
 Прогнозна стойност
 Прогнозна мин/макс стойност (валута)
 Прогнозна мин. стойност
 Прогнозна макс. стойност
 Прогнозна стойност (валута)
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
 Брой повторения
 Описание
 Има ли опции
 Прогнозен график - дни
 Месеци
 Дни
 Мин. брой повторения
 Макс. брой повторения
 Прогнозен график - месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
 Крайна дата
 Дни
 Начална дата
 Месеци: 2

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо):
 Депозити и гаранции: Гаранцията за участие в открит конкурс за "Подмяна на дограма на ОКИ ДК "Красно село" е съответно 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лв., представена в една от следните форми: -парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" No 6 на името на Столична община, дирекция "Финанси" или - банкова гаранция за срока на валидност на предложението /оригинал/. Гаранцията за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора, представена в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" No 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или - банкова гаранция валидна за срока на договора /оригинал/. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
 Условия и начин на финансиране: Съгласно проекта за договор, приложен към документацията.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
 Изискване за създаване
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
 Други особени условия: ДА
 Описание на особени условия: Обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: Наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 и чл. 47, ал. 2 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 21 и чл. 13 от НВМОП. Непредставяне на документи по чл. 50, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 51, ал. 1, т.т. 2, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 от ЗОП и документи, касаещи предложените материали, които се изискват от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Непредставяне на препоръки за добро изпълнение (най-малко 3 бр. от последните 3 години) за най-важните строителни обекти с подобен предмет на дейност и с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Участник се отстранява от процедурата и когато не отговаря на изисквания на Възложителя, посочени в Документацията за участие.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
 Изискуеми документи и информация: чл. 9 от ЗОП - Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. чл. 13, ал. 1, т. 1 от НВМОП - удостоверение за актуално правно състояние /оригинал или нотариално заверено копие/ или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице- копие от документ за самоличност. Декларации по чл. 47, ал. 1 и 5 и чл. 47, ал. 2 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
 Изискуеми документи и информация: Документи по чл. 50, ал. 1, т.т. 1, 2, 3 от ЗОП. - Копие от валидна застраховка за професионална отговорност. - Отчет за приходите и разходите и баланс за 2007 г. - Информация за общия оборот и оборот от изпълнени обекти в областта на строителството, обект на поръчката, за последните 3 години (2005, 2006 и 2007 г.
 Минимални изисквания: Документи по чл. 50, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
 Изискуеми документи и информация: Съгласно изискванията на чл. 51, ал. 1, т.т. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 от ЗОП в т. ч.: - Списък на договорите за изпълнени подобни обекти през последните 5 години, включително стойностите, датите и възложителите, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните обекти (от списъка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; -Описание на техническото обрудване - Списък на техническите лица, включително на тези отговарящи за контрола на качеството; - Документи, касаещи предложените материали, които се изискват от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; - Документи, удостоверяващи образованието и професионална квалификация на ръководните служители и лицата, които отговарят за извършването на строителството; - Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години; - Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка; - Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях трябва да представи и документите по чл.51, ал.1, т.2 - списък на договорите - изпълнени строителни обекти за последните пет години, аналогични на частта от предмета на поръчката, която ще изпълнява, включително стойностите, датите и възложителите, придружен от препоръки за добро изпълнение с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.
 Минимални изисквания: Съгласно изискванията на чл. 51, ал. 1, т.т. 2, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители,всеки от тях трябва да представи документите по чл. 51, ал. 1, т. 2 - списък на договорите за изпълнени обекти в областта на строителството с подобен на настоящата обществена поръчка предмет на дейност за последните три години, включително стойностите, датите и възложителите, както и препоръки за добро изпълнение (най-малко 3 бр.)
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
 Има ли запазени поръчки: НЕ
 Ограничение на поръчката
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
 Изисква ли се определена професия
 Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
 Да се посочат ли имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
 Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена (в случай на публичен търг)
 Начална тръжна цена
ІV.1.3) Стъпка на наддаване (в случай на публичен търг)
 Стъпка на наддаване
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг(в случай на публичен търг)
 Място
 Час
 Дата
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при показатели, посочени в документацията
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
 Идентификационен номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
 Платими документи: ДА
 Час: 12:00
 Цена: 90
 Условия и начин за плащане: Документацията за участие с подробни данни и изисквания необходими за подготовката на предложенията се получава всеки работен ден на ул. "Париж" No 1 ст. No 3, след заплащането й в касата на ул. "Париж" No 1 ет. 3 ст. No 207. Касата е с работно време от понеделник до четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч., а петък и последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00 ч.
 Дата: 23/12/2008
 Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
 Час: 12:00
 Дата: 23/12/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
 Друг език: Български
 Езици: DA
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
 Дни: 90
 Дата
 Месеци
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
 Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: ДА
 Място: ул. "Париж" No 5
 Час: 14:00
 Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите: Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители при условията на чл. 38, ал. 4 от НВМОП.
 Дата: 23/12/2008

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо):
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
 Периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС:
Ако да, посочете проекта/програмата:
 Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
 Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
 Допълнителна информация
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 8907315
 Адрес: бул. "Витоша" No 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
 Подаване на жалби: Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава
VІ.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
 Дата: 19/11/2008

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
 Официално наименование: Столична община
 Пощенски код: 1000
 За контакти: Дирекция "Жилищно и обществено строителство"
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: ул. "Париж" No 3
 Град: София
 Лице за контакт: инж. Елисавета Накова
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9873084
 Държава: България
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакт
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите
 Официално наименование: Столична община
 Пощенски код: 1000
 За контакти: Дирекция "Общинска информация"
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: ул."Московска" №33 фронт офис
 Град: София
 Лице за контакт: фронт офис
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9377203
 Държава: РБългария


Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=38614Фирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Руукки България ЕООД
Руукки България ЕООД производството на метални изделия и готови системи за строителството, панели за стенно и покривно...

 
Оикос - БГ ООД
Изключителен представител за България на водещия италиански производител OIKOS Srl. Екологично чисти декоративни бои и...

 
Хънтър Дъглас България ЕООД
Хънтър Дъглас е водещ световен производител на окачени тавани, слънцезащитни и фасадни системи, които се дистрибутират в над...

 
Аустротерм България ЕООД
Аустротерм България е специалист във висококачествените топло- и шумоизолационни продукти от експандиран и екструдиран...