Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-387.01.01 „Рехабилитация на път II-86, Чепеларе – Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем


11 септември 2008

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Основание:

Описание:

"Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-387.01.01 „Рехабилитация на път II-86, Чепеларе – Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем"

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), гр. София, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19, ИА ФАР, кани всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-387.01.01 „Рехабилитация на път II-86, Чепеларе – Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем”.

Документацията за участие в процедурата е на стойност 150 /сто и петдесет/ Евро или равностойността им в лева по централния курс на БНБ, която се заплаща на каса в МРРБ или по банков път по банкова сметка на МРРБ:
БНБ – ЦУ, пл. „Александър I”
IBAN: BG 86 BNBG 966 1 3000 1663 01
BIC: BNBGBGSD.
Документацията може да бъде получена всеки работен ден на адрес: гр. София, ул." Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19, ИА ФАР, стая 517 до 11 октомври 2008 г. срещу документ за заплащането на стойността й.

Документацията е изготвена с цел да спомогне за запознаване с условията и да подготовка на оферти за участие в процедурата, съобразно Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.
Офертите се подават в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ИА ФАР, ет. 5 до 12:00 ч. на 13 октомври 2008 г.
Представените оферти ще бъдат отворени от комисия, назначена от Възложителя, за разглеждане, оценяване на офертите и класиране на участниците, която ще започне своята работа на 13 октомври 2008 г./, в 14:00 часа в сградата на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ИА ФАР.


Източник: https://www.mrrb.government.bgФирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Containex GmbH
Вашият специалист за контейнери и мобилни пространствени системи.CONTAINEX разполага с модерни контейнерни депа в България -...

 
Софстройремонт ЕООД
Софстройремонт предлага всички видове външни и вътрешни ремонти, довършителни работи и извозване на строителни отпадъци. 2...

 
СК Марински ЕООД
MasterBox e магазин-склад за строителни материали в гр. Асеновград.

 
Крее София ЕООД
Крee България е френско-българска фирма, която повече от 15 години строи по френски проекти с модерна архитектура, развива и...