Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-387.01.01 „Рехабилитация на път II-86, Чепеларе – Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем


11 септември 2008

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Основание:

Описание:

"Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-387.01.01 „Рехабилитация на път II-86, Чепеларе – Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем"

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), гр. София, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19, ИА ФАР, кани всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-387.01.01 „Рехабилитация на път II-86, Чепеларе – Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем”.

Документацията за участие в процедурата е на стойност 150 /сто и петдесет/ Евро или равностойността им в лева по централния курс на БНБ, която се заплаща на каса в МРРБ или по банков път по банкова сметка на МРРБ:
БНБ – ЦУ, пл. „Александър I”
IBAN: BG 86 BNBG 966 1 3000 1663 01
BIC: BNBGBGSD.
Документацията може да бъде получена всеки работен ден на адрес: гр. София, ул." Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19, ИА ФАР, стая 517 до 11 октомври 2008 г. срещу документ за заплащането на стойността й.

Документацията е изготвена с цел да спомогне за запознаване с условията и да подготовка на оферти за участие в процедурата, съобразно Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.
Офертите се подават в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ИА ФАР, ет. 5 до 12:00 ч. на 13 октомври 2008 г.
Представените оферти ще бъдат отворени от комисия, назначена от Възложителя, за разглеждане, оценяване на офертите и класиране на участниците, която ще започне своята работа на 13 октомври 2008 г./, в 14:00 часа в сградата на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ИА ФАР.


Източник: http://www.mrrb.government.bgФирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Мобилбокс България ООД
Mobilbox се занимава с продажба и отдаване под наем както на нови, така и на употребявани контейнери с размери по ISO...

 
Би Джи Ар Груп ООД
Би Джи Ар Груп - системни решения за енергийна ефективност. Проектиране, доставка, продажба, изграждане и сервизиране на...

 
Тека България ЕООД
Тека България ЕООД започва своята дейност през 2005 г. като дъщерна фирма на Тека Индъстриал АД, Испания. Предлага уреди за...

 
Айсгард ООД
Електрическо подово отопление. Системи против лед и сняг за: улуци, водостоци, рампи, алеи, стълби, тръби, хладилни камери,...