Закон за концесиите23 октомври 2008


Обн., ДВ, бр. 92 от 17.10.1995 г.; Решение № 2 на Конституционния съд на РБ от 6.02.1996 г. - бр. 16 от 23.02.1996 г.; изм., бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 1.06.1996 г., изм. и доп., бр. 61 от 1.08.1997 г., доп., бр. 123 от 22.12.1997 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 23 от 12.03.1999 г., бр. 56 от 22.06.1999 г., бр. 64 от 16.07.1999 г., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. и доп., бр. 12 от 11.02.2000 г., изм., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.08.2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 28 от 19.03.2002 г. 

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне на концесии.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Концесия по смисъла на този закон е:

1. предоставянето на особено право на ползване върху обекти - публична държавна собственост, включително такива, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства;

2. предоставянето на особено право на ползване на обекти, върху които държавата осъществява суверенни права на основание чл. 18, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България, включително чрез използване на съществуващи съоръжения - публична държавна собственост и/или чрез изграждане на нови съоръжения от страна и със средства на концесионера;

3. даване на разрешение за извършване на дейности, за които е установен със закон държавен монопол.

(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) В случаите, когато концесия се учредява върху обекти, публична държавна собственост, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства, тези обекти се посочват в решението по чл. 7, а конкретните права и задължения се уреждат в концесионния договор.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Редът за предоставяне на концесия обхваща:

1. приемане на решение за предоставяне на концесия;

2. (доп. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) провеждане на конкурс или търг за определяне на концесионера или пряко определяне на концесионера в случаи, установени в закон;

3. сключване на договор за концесия.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Не могат да бъдат предоставяни концесии при опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Концесията се предоставя за срок до 35 години от влизането в сила на концесионния договор.

(2) Срокът на концесията може да бъде продължен по съгласие на страните по концесионния договор въз основа на решение на органа, който е приел решението за предоставяне на концесията. Общият срок на концесията не може да бъде по-дълъг от 50 години.

(3) Концесионерът по договор, срокът на който е изтекъл, при равни други условия се предпочита при предоставяне на нова концесия за същия обект или дейност.

Чл. 4. (1) Концесии могат да се предоставят за следните обекти:

1. (доп. - ДВ, бр. 61 от 1997 г., изм., бр. 23 от 1999 г.) подземните богатства във връзка с техния добив;

2. крайбрежната плажна ивица;

3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) биологичните, минералните и енергийните ресурси на континенталния шелф и в изключителната икономическа зона във връзка с тяхното проучване, разработване, добив и използване;

4. (отм. - ДВ, бр. 93 от 1998 г.);

5. (изм. - ДВ, бр. 93 от 1998 г., отм., бр. 64 от 2000 г.);

6. (доп. - ДВ, бр. 61 от 1997 г., изм., бр. 12 от 2000 г., доп., бр. 97 от 2000 г.) републиканските пътища - обекти на железопътната инфраструктура, включително земята, върху която са изградени или която е предназначена за изграждането им, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт и граждански летища за обществено ползване, съществуващи и/или които ще бъдат построени със средства на концесионера, публична държавна собственост;

7. (изм. - ДВ, бр. 61 от 1997 г., бр. 67 от 1999 г.) водите, включително и минералните - изключителна държавна собственост;

8. (нова - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) хидромелиоративни и водоснабдителни съоръжения и системи, публична държавна собственост;

9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 61 от 1997 г., отм., бр. 64 от 1999 г.);

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) горите и парковете с национално значение;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) ядрените съоръжения;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) природните и археологическите резервати;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) други обекти, публична държавна собственост, определени със закон.

(2) Концесията за обектите по ал. 1 може да включва прилежащата инфраструктура и принадлежностите.

 

Чл. 5. Разрешения по чл. 2, ал. 1 могат да се дават за дейности по:

1. (отм. - ДВ, бр. 64 от 1999 г.);

2. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г.);

3. (отм. - ДВ, бр. 93 от 1998 г.);

4. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2000 г.);

5. използването на ядрена енергия;

6. производството на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества;

7. (обявена за противоконституционна от КС на РБ - ДВ, бр. 16 от 1996 г.)

 

Глава втора

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

Чл. 6. (1) Решението за предоставяне на концесия се приема от Министерския съвет.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Министър-председателят и министрите, съобразно своята компетентност, правят мотивирано предложение за предоставяне на концесия с правен, финансово-икономически, социален и екологичен анализ за концесията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1997 г., отм., бр. 28 от 2002 г.).

Чл. 7. (1) С решението за предоставяне на концесия се определят:

1. предметът на концесията;

2. срокът на концесията;

3. (доп. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) начинът на определяне на концесионера - чрез конкурс или търг, или определеният без търг или конкурс концесионер;

4. видът, размерът и начинът на плащане на депозита за участие в конкурса или търга;

5. основните права и задължения по концесията;

6. началният срок и условията за осъществяване на концесията, включително и задължителните подобрения;

7. видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия;

8. видът, размерът и начинът на изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение по договора за концесия;

9. изисквания, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

10. други изисквания, свързани с характера на концесията.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) С решението по ал. 1 се определя министърът, който организира конкурса или търга, или сключва концесионния договор с определения без търг или конкурс концесионер.

(3) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и в един централен ежедневник.

Глава трета

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Концесионерът се определя чрез конкурс или търг, или без търг или конкурс в определени със закон случаи.

(2) Конкурсът може да бъде присъствен или неприсъствен. За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните изисквания.

(3) Търгът се извършва с тайно или явно наддаване относно концесионното възнаграждение.

Чл. 9. В конкурса или търга могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци.

Чл. 10. (1) Министър-председателят назначава комисия за провеждането на търга или конкурса в състав председател и четирима членове.

(2) Председател на комисията е министърът, определен с решението по чл. 7.

(3) За членове на комисията се назначават представители на съответните министерства и ведомства, като се имат предвид и изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 9.

(4) Комисията взема решения с мнозинство от общия й брой.

Чл. 11. (1) Председателят на комисията обнародва в "Държавен вестник" съобщение за конкурса или търга в едномесечен срок от обнародването на решението по чл. 7, ал. 1.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Съобщението по ал. 1 съдържа: датата, мястото и часа на провеждане на конкурса или търга и срока за подаване на заявленията, условията и срока на оглед на обектите, включени в концесията.

(3) Комисията одобрява конкурсните или тръжните книжа и определя цената им.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Конкурсът или търгът се провеждат най-рано в едномесечен срок и най-късно в шестмесечен срок от обнародването на решението по чл. 7, ал. 1.

Чл. 12. (1) Заявлението за участие в конкурса или търга е писмено.

 

(2) Към заявлението се прилагат:

1. удостоверение за регистрацията на участника като търговец;

2. извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години;

3. удостоверение за закупени конкурсни или тръжни книжа и за внесен депозит по чл. 7, ал. 1, т. 4;

4. декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация.

 (3) Ако документите по ал. 1 и 2 не отговарят на изискванията, на заявителя се дава 7-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

Чл. 13. (1) При провеждането на търг е необходимо и представяне на комплексен план за осъществяване на свързаната с концесията дейност за срока на концесията въз основа на предвидените в решението по чл. 7, ал. 1 условия.

 (2) Комисията не допуска до участие кандидат, чийто комплексен план не отговаря на изискванията по ал. 1.

 (3) При сключването на договора за концесия кандидатите за участие по ал. 1 са обвързани от съдържанието на представения комплексен план.

Чл. 14. (1) Комисията се произнася с писмено решение за допускането до участие в конкурса или търга.

 (2) Решението по ал. 1 може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред Министерския съвет. Решението на Министерския съвет е окончателно.

Чл. 15. (1) Участниците в конкурса представят в срока, определен от комисията, предложение в запечатан плик в изпълнение на конкурсните условия.

 (2) При провеждане на присъствен конкурс не се допускат изменения и допълнения на предложението по ал. 1.

Чл. 16. (1) При провеждане на таен търг участниците представят предложение в запечатан плик относно концесионното възнаграждение.

 (2) При провеждане на явен търг комисията предварително обявява наддавателната стъпка.

Чл. 17. (1) Конкурсът или търгът не се провеждат, ако няма заявили участие лица или допуснати кандидати.

 (2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Когато в срока, определен в съобщението по чл. 11, ал. 2, не постъпи предложение или постъпи предложение само от един участник, срокът за подаване на предложения за участие може да се удължи с решение на комисията до 30 дни от датата на обнародване в "Държавен вестник" на съобщението за новия срок. В случай, че комисията вземе решение за удължаване на срока и ако има предложение, постъпило в първоначално обявения срок, то се отваря и разглежда след изтичане на удължения срок. Ако в удължения срок постъпят нови предложения, те се отварят и се разглеждат с предложението, постъпило в първоначално обявения срок.

 (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Конкурс или търг се провежда и когато има само един допуснат кандидат.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Комисията представя на Министерския съвет доклад и проект за решение за резултатите от конкурса или търга в 7-дневен срок от приключването му.

 (2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Министерският съвет приема решение за определяне на спечелилия конкурса или търга кандидат, което се обнародва в "Държавен вестник". С решението се упълномощава министърът, определен с решението по чл. 7, ал. 1, да сключи договор за концесия с определения въз основа на конкурса или търга концесионер от името на държавата.

 (3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност в 7-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Глава четвърта

ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ

Чл. 19. (1) Упълномощеният министър и спечелилият конкурса или търга кандидат сключват договор за концесия в едномесечен срок от влизане в сила на решението по чл. 18, ал. 2.

 (2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) При несключване на договор по ал. 1 Министерският съвет може да вземе решение за провеждането на нов конкурс или търг за същия обект или дейност или да предложи на втория в класирането да сключи концесионния договор при условията на спечелилия конкурса.

 (3) При отказ за сключване на договора в съответствие със задълженията, които е поел, и изискванията, с които се е задължил, спечелилият конкурса или търга кандидат губи внесения депозит по чл. 7, ал. 1, т. 4.

 (4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) В случаите на определяне на концесионер без търг или конкурс концесионният договор се сключва в едномесечен срок от обнародване на решението по чл. 7.

Чл. 20. Договорът за концесия задължително съдържа:

1. изискванията по чл. 7, ал. 1;

2. (доп. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) конкретизиране на други имуществени права и задължения на страните, включително правата на концесионера върху плодовете, върху обекти, които концесионерът ще изгради със свои средства и които няма да бъдат публична държавна собственост, както и от обектите по чл. 4 и правото на обезщетение във връзка с приращенията и подобренията им;

 

3. конкретизиране на имуществените права и задължения на страните, включително правата на концесионера върху плодовете, приращенията и подобренията на вещите, свързани с осъществяването на дейностите по чл. 5;

4. забраните за разпореждане и обременяване на концесията и свързаните с нея други права;

5. видът и размерът на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;

6. контролът по изпълнението на задълженията на страните;

7. начините за уреждане на споровете между страните;

8. основанията за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;

9. други елементи, по които е постигнато съгласие между страните.

Чл. 21. (1) Държавата запазва всички свои права върху обекта на концесията, освен изрично учредените или отстъпените с договора за концесия.

 (2) Приращенията върху вещи, държавна собственост, свързани с осъществяването на дейностите по чл. 5, са държавна собственост.

 (3) При прекратяване на концесията концесионерът има право на обезщетение за направените подобрения.

Чл. 22. (1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред страните могат да променят клаузите на договора, както и да го прекратят предсрочно по взаимно съгласие или едностранно.

 (2) В случаите по ал. 1 министърът по чл. 19 отправя до концесионера писмено предизвестие за прекратяване на договора в подходящ срок.

 (3) При възникване на опасностите по ал. 1 концесионерът е длъжен незабавно да уведоми министъра по чл. 19.

 (4) При прекратяването на договора в случаите по ал. 1 на концесионера се дължи обезщетение, когато прекратяването не се дължи на негово виновно поведение.

Чл. 23. (1) Концесията се прекратява с прекратяване на договора за концесия.

 (2) Договорът за концесия се прекратява:

1. с изтичане на срока;

2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване или за осъществяване на дейността;

3. при смърт на физическото лице концесионер или при прекратяване на юридическото лице концесионер, освен ако Министерският съвет даде съгласие договорът да бъде продължен с правоприемник;

4. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера;

5. по взаимно съгласие;

6. по силата на съдебно или арбитражно решение;

7. при други предвидени в този закон или в договора основания.

(3) При прекратяване на договора в случаите по ал. 2, т. 3 и 4 държавата има правата на привилегирован кредитор.

Чл. 24. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) За неуредените случаи по сключването, изпълнението и прекратяването на договора за концесия се прилагат съответно разпоредбите на част трета на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Глава пета

(Нова - ДВ, бр. 61 от 1997 г.)

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО КОНЦЕСИИТЕ

Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 12 от 2000 г.) Паричните постъпления от предоставянето и осъществяването на концесии се разпределят, както следва:

1. 85 на сто в приход на републиканския бюджет;

2. 15 на сто за попълване на фонда за покриване на разходите по концесиите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2000 г.) Паричните постъпления от предоставянето и осъществяването на концесия за обектите по чл. 4, ал. 1, т. 6 и от разрешенията за дейности по чл. 5, т. 4 се разпределят, както следва:

1. осемдесет и пет на сто - за развитие и изграждане на републиканската пътна и транспортна инфраструктура;

2. петнадесет на сто - за попълване на фонда за покриване на разходите по концесиите.

Чл. 26. (1) Към Министерство на финансите се създава фонд "Покриване на разходите по концесиите".

(2) Средствата по фонда по ал. 1 се набират от:

1. 15 на сто от постъпленията от предоставянето и осъществяването на концесии;

2. приходи от лихви и други постъпления.

(3) Средствата на фонда се разходват за покриване на разходите по предоставяне на концесии и други разходи, свързани с осъществяването и контрола по концесиите.

 

(4) Превишаването на приходите над разходите в края на годината е преходен остатък и се използва през следващата година по предназначение.

(5) Редът за набиране, разходване и отчет на средствата във фонда по ал. 1 се определя с Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

Чл. 27. Министърът на финансите по предложение на съответните министри, председатели на комитети и ръководители на централни ведомства ежегодно изготвя проект за приходите и разходите на фонд "Покриване на разходите по концесиите".

Чл. 28. (1) Министерският съвет утвърждава ежегодно приходите и разходите на фонд "Покриване на разходите по концесиите" по пълна бюджетна класификация.

(2) Министерският съвет утвърждава разходите по ал. 1 и по отделни държавни органи и бюджетни организации.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 1996 г.) Предоставянето на концесии върху обекти, които са общинска собственост, както и даването на разрешения за дейности, които се осъществяват от общините, се определят с отделен закон.

(2) До приемането на закона по ал. 1 общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация може да предоставя концесии за обекти и дейности по ал. 1 по реда, предвиден в този закон.

§ 2. (1) Отменя се чл. 5, ал. 3, т. 4 от Закона за стопанската дейност на чуждестранните лица и за закрила на чуждестранните инвестиции (ДВ, бр. 8 от 1992 г.).

(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Лицата, придобили права на основание чл. 5, ал. 3, т. 4 от Закона за стопанската дейност на чуждестранните лица и за закрила на чуждестранните инвестиции, ги запазват до изтичане на договорения срок. Тези лица имат право в едномесечен срок от изтичане на договорния срок да сключат концесионен договор без търг или конкурс, когато договорите са с предмет "търсене и проучване с цел добив" при условията на първоначалния договор. След изтичане на този срок, ако не се сключи концесионен договор, може да се проведе търг или конкурс по общия ред.

(3) (Нова - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) Правата и задълженията на концесионерите по договорите за проучване и добив на нефт и газ в континенталния шелф на Република България, сключени през 1991 г. след провеждане на международен търг, могат да бъдат прехвърляни еднократно на трети лица - търговци, след одобряване от Министерския съвет.

§ 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Не се предоставят концесии за права върху обектите по чл. 4 и дейностите по чл. 5, придобити и осъществявани от еднолични търговски дружества с държавно имущество и държавни предприятия по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Не се предоставят концесии и в случаите на създадени след влизане в сила на това изменение на закона търговски дружества, чиито акции или дялове са собственост на държавата, или дружества, в които държавата е едноличен собственик на капитала.

(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Търговски дружества, чиито акции или дялове са собственост на държавата, или дружества, в които държавата е едноличен собственик на капитала, ползващи обекти или извършващи дейности по реда на ал. 1, могат да придобиват с решение на Министерския съвет право на ползване върху други обекти, публична държавна собственост, без концесия, когато последните са разположени в района на дружеството.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Лицата, правомерно придобили или осъществяващи права върху обектите по чл. 4 и дейностите по чл. 5 до влизане на закона в сила, са длъжни да ги заявят в тримесечен срок от влизането на закона в сила пред Министерския съвет.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) С изтичането на срока по ал. 2 незаявените права се смятат за погасени.

(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) За заявените по ал. 2 права Министерският съвет взема решение за привеждането им в съответствие с този закон в тригодишен срок. С решението за привеждане в съответствие не може да се удължава срокът, за който е било предоставено правото преди влизане в сила на закона, както и да се създават условия, по-неблагоприятни за концедента от съществуващите.

§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 1997 г., изм., бр. 56 от 1999 г.) В случаите на предоставяне на концесии върху обекти - публична държавна собственост, които ще бъдат изградени от страна и със средства на концесионера, за тяхното изграждане не се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Министерският съвет може да предоставя без търг или конкурс концесия на дружества, в които лицата по § 3, ал. 1 имат акционерно или дялово участие с номинална стойност над 300 хил. лв., съставляващо не по-малко от 25 на сто от капитала на дружеството.

§ 4. В тримесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет приема правилник за прилагането му.

§ 5. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за деноминация на лева

(ДВ, бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 65 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1999 г.) С влизането в сила на закона всички числа в стари левове, посочени в законите, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове. Замяната на всички числа в стари левове с намалени 1000 пъти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети преди 5 юли 1999 г., които са влезли или ще влязат в сила след 5 юли 1999 г.

(2) Органите, приели или издали подзаконови нормативни актове, влезли в сила преди 5 юли 1999 г. и в които има числа в левове, да направят произтичащите от този закон изменения в тях така, че измененията да се прилагат от датата на влизането в сила на закона.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7. Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г.


Източник: Държавен вестникФирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Containex GmbH
Вашият специалист за контейнери и мобилни пространствени системи.CONTAINEX разполага с модерни контейнерни депа в България -...

 
Подови настилки ООД
Фирмата предлага голямо разнообразие от настилки, подходящи за офиса, магазина, хотела, ресторанта, както и луксозни домашни...

 
Софстройремонт ЕООД
Софстройремонт предлага всички видове външни и вътрешни ремонти, довършителни работи и извозване на строителни отпадъци. 2...

 
Крее София ЕООД
Крee България е френско-българска фирма, която повече от 15 години строи по френски проекти с модерна архитектура, развива и...