Закон за кадастъра и имотния регистър23 октомври 2008


Обнародван, ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г.,
в сила от 1 януари 2001 г., изм., бр. 45 от
30 април 2002 г.

Ч А С Т П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър.
Чл. 2. (1) Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред.
(2) Кадастърът обхваща и:
1. данни за правото на собственост върху недвижимите имоти;
2. данни за другите вещни права върху недвижимите имоти;
3. данни за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;
4. допълнителни данни в случаите по чл. 34.
(3) Данните по ал. 1 и 2 се нанасят върху кадастрална карта и се записват в кадастрални регистри.
(4) Картата, върху която са отразени и допълнителни данни по ал. 2, т. 4, е специализирана карта.
(5) Данните по ал. 1 и 2 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното.
Чл. 3. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти.
(2) В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване.
Чл. 4. (1) Кадастърът се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по кадастъра към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра.
Чл. 5. (1) Имотният регистър се води от районните съдилища.
(2) Съдията по вписванията извършва вписвания в партидите на недвижими имоти, които се намират на територията на съответния съдебен район.
(3) Министърът на правосъдието издава наредба за воденето и съхраняването на имотния регистър.
Чл. 6. (1) Кадастърът и имотният регистър са свързани чрез двустранна връзка въз основа на идентификатора на недвижимите имоти.
(2) Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се получават от кадастъра. Данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти в кадастъра се получават от имотния регистър.
(3) Двустранната връзка по ал. 1 и обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.
Чл. 7. (1) За кадастъра и имотния регистър се създават компютъризирани информационни системи, които са свързани помежду си.
(2) Информационните системи по ал. 1 осъществяват връзка и с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), регистрите на държавните и общинските имоти.
(3) Условията и редът за създаване, поддържане и ползване на информационните системи, както и за пряк достъп до данните в тях се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.
Чл. 8. (1) Кадастърът и имотният регистър са публични.
(2) За нанасяне в кадастъра и за вписване в имотния регистър, както и за справки и услуги по чл. 55, 56 и 92 се заплащат такси в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет.
(3) Таксите по ал. 2 за нанасяне в кадастъра се събират от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по кадастъра.
(4) Ведомствата и общините заплащат за услугите по ал. 2 само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.
(5) Агенцията по кадастъра заплаща за предоставените й данни в случаите по чл. 52, ал. 1, 2 и 3 само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.
Чл. 9. Финансирането на кадастъра и имотния регистър се осигурява със субсидии от републиканския бюджет, със събираните такси по чл. 8, ал. 2, с други приходи по ред, установен от Министерския съвет, както и със средства по национални и регионални програми за развитие на техническата инфраструктура, международни програми, проекти и споразумения.

Ч А С Т В Т О Р А

КАДАСТЪР

Г л а в а п ъ р в а

АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА

Чл. 10. (1) Агенцията по кадастъра е изпълнителна агенция, която е юридическо лице със седалище София и със служби по кадастъра в административните центрове на областите.
(2) Службите по кадастъра са териториални звена на Агенцията по кадастъра.
Чл. 11. (1) Агенцията по кадастъра се ръководи от изпълнителен директор, а службата по кадастъра - от началник.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра може да предоставя на началниците на службите по кадастъра свои функции, права и задължения освен тези по глава втора, по чл. 35, ал. 1, чл. 47, ал. 2 и чл. 49, ал. 1.
Чл. 12. Агенцията по кадастъра:
1. осъществява дейностите по кадастъра съгласно този закон;
2. поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който приема, съхранява и предоставя за ползване по установения от Закона за Държавния архивен фонд ред геодезически, картографски, кадастрални и други материали и данни;
3. осигурява координацията на дейностите по кадастъра с другите държавни геодезически и картографски дейности;
4. разработва и поддържа национален стандарт за цифровите карти;
5. съвместно с компетентния държавен орган по метрология организира метрологичния контрол върху геодезическите средства за измерване;
6. осигурява поддържането на квалификацията на служителите;
7. води регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра;
8. осъществява координацията при международния информационен обмен, включващ кадастрална информация.
Чл. 13. Службите по кадастъра за определените им райони от територията на страната:
1. осъществяват дейностите по кадастъра;
2. съхраняват първичните материали и данни от геодезическите измервания;
3. изпълняват други функции, определени с устройствения правилник.
Чл. 14. При изпълнение на служебните си задължения служителят на Агенцията по кадастъра е длъжен да се легитимира.
Чл. 15. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по кадастъра и на службите по кадастъра се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Г л а в а в т о р а

ЛИЦА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ
ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

Чл. 16. (1) Дейности по кадастъра могат да изпълняват и лица, получили правоспособност при условията и по реда на този закон.
(2) Агенцията по кадастъра възлага на правоспособни лица по ал. 1 изпълнението на дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно глава пета.
(3) Собственик или друго заинтересувано лице може да възложи и на правоспособно лице по ал. 1 изработването на скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, както и извършването на свързаните с тях геодезически измервания.
Чл. 17. Правоспособно лице по този закон може да бъде:
1. физическо лице, което е български гражданин, има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер, има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;
2. българско юридическо лице, което има за предмет на дейност създаване на кадастър и извършване на геодезически измервания и в постоянния му специализиран състав има най-малко по едно правоспособно лице по т. 1 на всеки 10 души.
Чл. 18. (1) Кандидатът подава молба за вписване в регистъра до Агенцията по кадастъра.
(2) Агенцията по кадастъра проверява в 14-дневен срок от постъпване на молбата дали са налице условията по чл. 17, ал. 1 за вписването на кандидата в регистъра. Вписването се извършва на основание заповед на изпълнителния директор.
(3) Когато не са налице законните условия, Агенцията по кадастъра отказва вписването. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа пред министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(4) Решението, с което се отхвърля жалбата по ал. 3, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на Закона за административното производство пред Върховния административен съд.
Чл. 19. (1) Правоспособността да се извършват дейности по кадастъра се придобива от момента на вписването в регистъра по чл. 12, т. 7.
(2) Регистърът на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, е публичен.
Чл. 20. (1) Правоспособното лице е длъжно:
1. да извършва възложените му работи по кадастъра в съответствие с нормативните изисквания;
2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) да защитава класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която му е станала известна във връзка с осъществяване на възложената му дейност.
(2) След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри лицето по ал. 1 може да ползва данни от тях само по реда, предвиден в глава седма.
(3) Правоспособното лице е длъжно да се застрахова само за времето на своята дейност по този закон за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители. Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по кадастъра.
Чл. 21. (1) Правоспособността се загубва:
1. по писмено искане на правоспособното лице до Агенцията по кадастъра;
2. при смърт или с поставянето на правоспособното физическо лице под запрещение;
3. при реорганизация или прекратяване с ликвидация на правоспособното лице;
4. когато физическото лице загуби българското си гражданство или бъде осъдено за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
5. когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 20, ал. 1.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1-4 изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра издава заповед за заличаване на правоспособното лице от регистъра.
(3) Нарушенията по ал. 1, т. 5 се установяват с акт от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, въз основа на който се издава заповед за заличаване.
(4) Заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра в случаите по ал. 1, т. 2 - при поставяне на правоспособното физическо лице под запрещение, както и по ал. 1, т. 3-5, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на чл. 18, ал. 3 и 4.
Чл. 22. Редът за водене и съхраняване на регистъра се определя с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Г л а в а т р е т а

СЪДЪРЖАНИЕ НА КАДАСТЪРА

Чл. 23. Недвижим имот - обект на кадастъра е:
1. поземлен имот;
2. сграда, включително изградена в груб строеж;
3. самостоятелен обект в сграда.
Чл. 24. (1) Основна единица на кадастъра е поземленият имот.
(2) Поземлен имот е част от земната повърхност, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
(3) Поземлените имоти образуват територията на страната, определена от държавните граници, без да се припокриват един с друг.
(4) Държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение са граници и на поземлени имоти.
Чл. 25. (1) Всеки поземлен имот има трайното предназначение на територията, в границите на която се намира.
(2) Промяната на трайното предназначение се извършва по ред, предвиден в закон.
(3) Промяната на трайното предназначение на част от поземлен имот води до образуване на отделни имоти.
Чл. 26. (1) Всеки поземлен имот, сграда и самостоятелен обект в сграда получават идентификатор.
(2) Идентификаторът е уникален номер, чрез който недвижимият имот се посочва еднозначно за територията на страната. Идентификаторът включва задължително кода по ЕКАТТЕ на населеното място, на чиято територия е имотът.
(3) Идентификаторът се дава от службата по кадастъра.
(4) Структурата и съдържанието на идентификатора, както и условията и редът за ползването му се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 27. (1) Основни кадастрални данни са:
1. за поземлен имот: идентификатор; граници, определени с геодезическите координати на определящите ги точки; площ; трайно предназначение; начин на трайно ползване; адрес;
2. за сграда: идентификатор; очертание на сградата, определено с геодезическите координати на определящите го точки; площ; брой етажи; предназначение; адрес; данни за законност;
3. за самостоятелен обект в сграда: идентификатор; местонахождение; етаж; предназначение.
(2) Основни кадастрални данни са и данните за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение.
(3) За недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността, кадастърът съдържа само идентификаторите и данни за границите на съответните поземлени имоти.
Чл. 28. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в графичен и писмен вид върху традиционен носител и в цифров вид върху магнитен, оптически или друг технически носител.
(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри подлежат на приемане, съобщаване на заинтересуваните лица и одобряване по ред, определен от този закон.
(3) Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри се въвеждат в информационната система от службата по кадастъра.
(4) При въвеждане на основните кадастрални данни в информационната система се посочва датата на въвеждането им.
Чл. 29. (1) Кадастралната карта съдържа:
1. държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;
2. поземлените имоти с границите и идентификаторите им;
3. сградите и идентификаторите им;
4. наименованията на местности, улици, водни течения и площи и други обекти, определени с наредбата по чл. 31;
5. точките от геодезическата основа.
(2) Към кадастралната карта се създават схеми на самостоятелните обекти в сгради.
Чл. 30. (1) Водят се кадастрални регистри на:
1. недвижимите имоти - обект на кадастъра;
2. геодезическите основни точки;
3. точките от работната геодезическа основа;
4. идентификаторите и промените им.
(2) Кадастралният регистър на недвижимите имоти - обект на кадастъра съдържа:
1. основните данни за имота по чл. 27, ал. 1 без данните за граници на поземлен имот и очертание на сграда;
2. данните по чл. 61, ал. 1, т. 1-11 за собственика на недвижимия имот и за акта, от който собственикът черпи правото си;
3. данните по чл. 62, ал. 1, т. 1-4 за другите вещни права върху недвижимия имот;
4. номера на партидата на имота в имотния регистър.
Чл. 31. Съдържанието, както и условията и редът за създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Наредбата определя и класификатора за начина на трайно ползване на поземлените имоти.

Г л а в а ч е т в ъ р т а

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ, РЕГИСТРИ И
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ
КАДАСТРАЛНИ ДАННИ

Чл. 32. (1) Ведомствата, общините и други юридически лица съобразно характера на своите функции:
1. организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за:
а) недвижимите имоти, различни от основните кадастрални данни;
б) строежи, съоръжения и други обекти в поземлените имоти, включително за надземните и подземните проводи и съоръжения без сградите и самостоятелните обекти в сгради;
в) трайни насаждения;
г) водни течения и водни площи;
д) природните богатства в земните недра;
е) релефа на земната повърхност;
2. създават специализирани карти, регистри и информационни системи въз основа на данните по т. 1.
(2) Когато специализирани карти, регистри и информационни системи съдържат кадастрални данни, ведомствата, общините и другите юридически лица задължително ползват съответните данни от кадастъра.
(3) Съдържанието на специализираните карти и регистри и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредби, издадени от ръководителя на съответното ведомство и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 33. (1) Специализираните информационни системи, които използват кадастрални данни, задължително поддържат връзка с информационната система на кадастъра.
(2) За осъществяване на връзката между информационните системи се създава национален стандарт за обмен на данни. Националният стандарт се утвърждава от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 34. (1) Данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 могат да се включват в кадастъра като допълнителни кадастрални данни, да се поддържат в актуално състояние, да се съхраняват и да се предоставят от Агенцията по кадастъра при условия и по ред, определени с договор.
(2) Допълнителни кадастрални данни, които се набират чрез геодезически измервания, се приемат по реда на чл. 45.

Г л а в а п е т а

СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА
И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ

Чл. 35. (1) Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се открива със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа наименованието и границите на района, за който ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри, правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри, и графика за извършването на тази дейност. В нея се посочва и срокът за означаване на границите на поземлените имоти, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от обнародването на заповедта.
(3) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник", разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника, и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по кадастъра, общината и кметството.
Чл. 36. Областният управител и кметът на общината са длъжни:
1. да осигурят означаването на границите на държавните и общинските имоти в срока, посочен в заповедта по чл. 35, ал. 1;
2. да предоставят на лицата, определени със заповедта по чл. 35, ал. 2, данни за недвижимите имоти от съответните регистри.
Чл. 37. (1) Органите на данъчната администрация при поискване от Агенцията по кадастъра са длъжни да предоставят на службите по кадастъра данни за недвижимите имоти и за собствениците им.
(2) Условията, редът и конкретните данни, които се предоставят, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите.
Чл. 38. (1) Собственикът, съответно носителят на друго вещно право, е длъжен:
1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
2. да означи на свои разноски с регламентирани трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право, и да опазва знаците от унищожаване;
3. да представи на служител от службата по кадастъра или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл. 31;
4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.
(2) В случай на повреждане или унищожаване на знаците по ал. 1, т. 4 собственикът, съответно носителят на друго вещно право, е длъжен незабавно да уведоми службата по кадастъра.
Чл. 39. (1) За поставяне на геодезически знаци и измерване служителят от службата по кадастъра, съответно лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, има право:
1. да преминава през недвижимия имот до мястото за измерване, съответно до геодезическия знак след уведомяване на собственика;
2. да извършва измервания;
3. да поставя временни геодезически знаци в поземлените имоти или върху сградите;
4. след уведомяване на собственика на недвижимия имот да постави постоянни геодезически знаци в поземления имот или върху сградите.
(2) За извършване на геодезическа дейност върху недвижим имот, свързан с отбраната и сигурността, както и за поставяне на геодезически знаци върху него е необходимо разрешение от ръководителя на съответното ведомство или упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, е длъжно да удостовери правото си да извършва действията по ал. 1, както и правото си да изисква представяне на актовете и предоставяне на данните по чл. 38, ал. 1, т. 3.
Чл. 40. Разходите за отстраняване на непълноти и грешки в кадастъра, допуснати в резултат на неизпълнението на задължения по чл. 36 и чл. 38, ал. 1, т. 1, 2 и 3, са за сметка на задължените лица.
Чл. 41. (1) Основните кадастрални данни по чл. 27, ал. 1 се набират чрез геодезически измервания и изчисления, а данните за правото на собственост и другите вещни права се набират от представени актове по чл. 38, ал. 1, т. 3.
(2) Когато не се представят актове за собственост и за други вещни права, информацията за тези права се получава от действащите кадастрални и други планове и регистрите към тях, както и от регистрите на данъчната, общинската и областната администрация.
(3) Данните за правото на собственост и за другите вещни права се уточняват въз основа на представените от службата по вписванията по реда на чл. 71, ал. 3 предварителни имотни партиди.
(4) В кадастралния регистър на недвижимите имоти не се посочват данни за собственика, когато такъв не бъде установен по реда на ал. 1 и 2.
Чл. 42. (1) За създаване и поддържане на кадастралната карта на страната се поддържа триизмерна мрежа от геодезически основни точки като единна основа на геодезическите измервания.
(2) Геодезическите координати в кадастъра се определят в единна координатна система.
Чл. 43. (1) Границите - предмет на кадастъра, се установяват, както следва:
1. държавната граница - от международни договори;
2. границите на административно-териториалните единици - при условията и по реда, установени от Закона за административно-териториално устройство на Република България;
3. землищните граници на населеното място - от комисия, назначена от областния управител, в състав: председател - представител на областната администрация, и членове: представители на съответните общински администрации, представители на кметствата и на службата по кадастъра;
4. границите на територии с еднакво трайно предназначение - при условията и по реда, установени със закон, с друг нормативен акт или с одобрен устройствен план;
5. границите на поземлените имоти:
а) от означеното на място състояние в съответствие с актовете по чл. 38, ал. 1, т. 3;
б) от работните материали, изработени по време на определяне на границите;
в) от изображението върху одобрена кадастрална карта.
(2) Агенцията по кадастъра не носи отговорност за отклоненията при нанасяне на границите на поземлените имоти в кадастралната карта, по-малки от допустимите съгласно наредбата по чл. 31.
(3) Споровете за граници на поземлени имоти и на териториални единици се решават по съдебен ред.
(4) Границите на поземлените имоти и землищните граници се означават на място по ред, определен с наредбата по чл. 31.
Чл. 44. (1) Самостоятелните обекти в сгради се установяват по строителните книжа, по актовете за собственост, както и чрез описание на място.
(2) Законността на сгради и самостоятелни обекти в сгради във връзка с отразяването й в кадастъра се установява с удостоверение, издадено от общината.
Чл. 45. Изработените от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, кадастрална карта и кадастрални регистри на района се приемат от службата по кадастъра.
Чл. 46. (1) Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти се обявяват на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3.
(2) В 30-дневен срок от обявяването в "Държавен вестник" собствениците могат да правят писмени възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред службата по кадастъра.
Чл. 47. (1) Възраженията се разглеждат от комисия в състав: председател - началникът на службата по кадастъра, и членове: представител на службата по кадастъра, представители на общинската и областната администрация и представители на заинтересувани ведомства.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра определя със заповед поименния състав на комисиите по общини.
(3) Председателят организира работата на комисията.
Чл. 48. (1) Комисията се произнася с мотивирани решения по възраженията в 30-дневен срок след изтичането на срока по чл. 46, ал. 2.
(2) Измененията в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти в съответствие с решенията по ал. 1 се извършват от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2 в срок до 60 дни.
(3) Изпълнението на задълженията по ал. 2 се приема по реда на чл. 45.
Чл. 49. (1) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри на района се одобряват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, която се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник" по реда на Закона за административното производство пред окръжния съд.
(3) Агенцията по кадастъра в седемдневен срок след изтичане на срока по ал. 2 уведомява министъра на правосъдието, че са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за съответната територия и предава на службата по вписванията:
1. скица-копие от кадастралната карта, а за самостоятелен обект в сграда - и схема, с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти за всеки недвижим имот, изработени върху хартия - за партидното дело;
2. кадастралния регистър на недвижимите имоти - върху магнитен, оптически или друг технически носител;
3. данни за постъпилите жалби по ал. 2.
Чл. 50. Условията и редът за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Г л а в а ш е с т а

ПОДДЪРЖАНЕ В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА
КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ
РЕГИСТРИ

Чл. 51. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние въз основа на информацията, получена по реда на чл. 52 и чл. 86, ал. 1, както и от геодезически измервания.
(2) Геодезически измервания се извършват при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки.
(3) Преместванията на земни маси в резултат на природни бедствия не променят границите на поземлените имоти в кадастъра.
Чл. 52. (1) Съдилищата и службите "Държавна собственост" и "Общинска собственост" предоставят на службата по кадастъра по местонахождението на имота препис от всеки акт за признаване и прехвърляне на право на собственост или учредяване, прехвърляне, изменяне или прекратяване на друго вещно право върху недвижим имот, както и от актовете при делба, разделяне и съединяване на недвижими имоти в 7-дневен срок от издаването или влизането в сила на акта.
(2) Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и горите изпраща на службата по кадастъра по местонахождението на имота препис от решението, с което се разрешава промяна на предназначението на земеделска земя в 7-дневен срок от заплащане на таксата по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи.
(3) Националното управление по горите изпраща на службата по кадастъра по местонахождението на имота препис от актовете за изключените от горския фонд гори и земи в 7-дневен срок от заплащане на таксата по чл. 19, ал. 1 и 3 от Закона за горите.
(4) Собственикът, съответно инвеститорът, е длъжен да предостави на службата по кадастъра данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, както и за съответните данни по чл. 34 при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 31.
(5) Не се издава разрешение за ползване на сграда или друг строеж преди собственикът, съответно инвеститорът, да представи удостоверение от службата по кадастъра, че е изпълнено задължението по ал. 4.
(6) В случаите по ал. 1, 2 и 3 данните се предоставят на основание на сключен договор и при условията на чл. 8, ал. 5.
Чл. 53. (1) Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се изменят:
1. когато съдържат непълноти или грешки;
2. когато са одобрени при нарушение на закона;
3. когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл. 34, ал. 1.
(2) Непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.
(3) Непълнотите и грешките по ал. 1, т. 1 се установяват на самото място от службата по кадастъра с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици.
Чл. 54. (1) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по тази глава се одобряват със заповед от изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра или от овластен от него началник на служба по кадастъра. Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство пред окръжния съд.
(3) Агенцията по кадастъра незабавно предава на службата по вписванията скица-копие и извлечение от одобрения кадастрален регистър на недвижимите имоти за всеки отделен имот при:
1. разделяне или съединяване на недвижими имоти по искане на собственика;
2. разделяне на недвижими имоти в резултат от промяна на граници на административно-териториални единици, землищни граници, граници на територии с еднакво трайно предназначение;
3. разделяне на недвижими имоти при промяна на трайното предназначение на част от имот;
4. отстраняване на непълноти и грешки.
(4) При съдебна делба съдът възлага обособените дялове, след като са получили идентификатори в кадастъра по реда на този закон.
(5) При доброволна делба се прилага редът по ал. 4. Недействителна е доброволна делба, ако дяловете на съделителите не са получили идентификатори в кадастъра.

Г л а в а с е д м а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАДАСТРАЛНИ ДАННИ

Чл. 55. (1) Агенцията по кадастъра издава при поискване справки от кадастралната карта и кадастралните регистри.
(2) Справките са писмени и устни.
(3) Писмените справки могат да бъдат:
1. скици-копия от кадастралната карта с извлечение от кадастралните регистри, а за самостоятелен обект в сграда - и схема на обекта;
2. скици-копия по т. 1, съдържащи и допълнителни кадастрални данни;
3. други извлечения от кадастъра.
(4) Устни справки могат да се дават и по телефон, телефакс или чрез други технически средства. Справка, осъществена чрез пряк достъп до информационната система, има значение на устна справка.
(5) Справките, които съдържат допълнителни кадастрални данни по чл. 34, ал. 1, задължително включват и информацията за актуалността им.
Чл. 56. (1) По искане на собственика границите на поземления имот се означават на място с трайни знаци въз основа на кадастралните данни от службата по кадастъра.
(2) При съдебна и доброволна делба, при продажба на част от недвижим имот, при съединяване на съседни недвижими имоти, както и при разделяне на недвижим имот по искане на собственика или във връзка с промяна на трайното предназначение службата по кадастъра дава идентификатори и издава скици, а за самостоятелен обект в сграда - и схема на обекта. Когато скицата е изработена от правоспособно лице, тя се заверява от службата по кадастъра.
Чл. 57. (1) Справките и услугите, извършвани от службите по кадастъра, включват правото на еднократно и в една процедура използване на получените данни.
(2) За копирането на кадастрални данни и отделни материали с цел по-нататъшното им използване е необходимо съгласието на Агенцията по кадастъра.
(3) За копиране по смисъла на ал. 2 се смята и преработването в цифров вид на картите, регистрите и данните на кадастъра.
Чл. 58. (1) Условията и редът за предоставяне на кадастрални данни се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Условията и редът за предоставяне на кадастрални данни чрез пряк достъп до информационната система се определят с наредбата по чл. 7, ал. 3.
(3) Агенцията по кадастъра предоставя кадастрални данни на ведомства и общини на основание на сключен договор и при условията на чл. 8, ал. 4.

Ч А С Т Т Р Е Т А

ИМОТЕН РЕГИСТЪР

Г л а в а о с м а

ПАРТИДА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ. ПАРТИДНО ДЕЛО

Чл. 59. (1) Партидата на всеки недвижим имот се състои от следните пет части:
1. част "А" - за имота;
2. част "Б" - за собственика и за признаването и прехвърлянето на правото на собственост;


Източник: Държавен вестникФирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Брамак покривни системи ЕООД
Брамак покривни системи ЕООД. Покривът е покрив, когато е БРАМАК. Производство на бетонни керемиди, капаци и елементи за сух...

 
Containex GmbH
Вашият специалист за контейнери и мобилни пространствени системи.CONTAINEX разполага с модерни контейнерни депа в България -...

 
Булмекс ЕООД
Производител на бетон и бетонови изделия. Предлагаме на партньорите си затворен цикъл на производство, транспортиране и...

 
Крее София ЕООД
Крee България е френско-българска фирма, която повече от 15 години строи по френски проекти с модерна архитектура, развива и...