Публичен търг с явно наддаване: Продажба на общински нежилищен имот


11 септември 2008

Възложител: Община Шумен

Основание: Решение № 97от 30 април 2008 г.

Описание:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 936 от 29.03.2007г. Общинският съвет реши:

1. Продажбата на общински нежилищен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 68504.110.292 по кадастралната карта на с. Средня, за който е отреден УПИ І, кв. 5 по действащия ПУП на с. Средня, заедно с изградените в него сгради, съгласно АОС № 2460, да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2.Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 77 000 лв. Цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 5 000 лв.
2.3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 7 700 лв. и се превежда по банкова сметка на Община Шумен, посочена в тръжната документация, в срок до 20-я ден, считано от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник".
2.4. Тръжната документация се закупува от Община Шумен, бул. "Славянски" № 17, стаи 368 и 376.
Цената на тръжната документация е 1 000 лв. и се заплаща в касата на Община Шумен преди получаване на документацията. Лицето, закупуващо тръжна документация, следва да представи документ за самоличност, а в случаите на представителство – и документ, удостоверяващ представителната му власт.
2.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 15-я ден, считано от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.
2.6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 16.00 ч. на 21-я ден, считано от датата на обнародване на решението в Държавен вестник. Предложенията се подават в стая № 204 на Община Шумен.
2.7. Посещения и огледи на обекта могат да се извършват всеки работен ден до началния час на провеждане на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Община Шумен.
2.8. Търгът ще се проведе на 22-я ден, считано от датата на обнародване на решението в Държавен вестник, в 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
2.9. Плащането на достигнатата цена се извършва чрез банков превод в седемдневен срок от сключването на договора за продажба. Върху част от достигнатата цена се дължи 20 % ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС.

3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за продажба на обекта.

4. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и да сключи приватизационната сделка.

Председател на Общински съвет-Шумен: Даниела Русева Продажба на тръжна документация – до 16.00 ч. на 23.06.2008 г.

Срок за внасяне на депозита – 16.00 ч. на 26.06.2008 г.

Срок за внасяне на предложенията за участие в търга – 27.06.2008 г.

Провеждане на търга – 30.06.2008 г., 10.00 ч.


Източник: https://www.shumen.bgФирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Containex GmbH
Вашият специалист за контейнери и мобилни пространствени системи.CONTAINEX разполага с модерни контейнерни депа в България -...

 
Чех-Пласт ООД
Чех-Пласт ООД - производство и монтаж на Al и PVC дограма, окачени фасади, вентилируеми фасади, стъклени врати и витрини,...

 
Софстройремонт ЕООД
Софстройремонт предлага всички видове външни и вътрешни ремонти, довършителни работи и извозване на строителни отпадъци. 2...

 
Булмекс ЕООД
Производител на бетон и бетонови изделия. Предлагаме на партньорите си затворен цикъл на производство, транспортиране и...