Публичен търг с явно наддаване: Продажба на общински нежилищен имот


11 септември 2008

Възложител: Община Шумен

Основание: Решение № 97от 30 април 2008 г.

Описание:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 936 от 29.03.2007г. Общинският съвет реши:

1. Продажбата на общински нежилищен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 68504.110.292 по кадастралната карта на с. Средня, за който е отреден УПИ І, кв. 5 по действащия ПУП на с. Средня, заедно с изградените в него сгради, съгласно АОС № 2460, да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2.Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 77 000 лв. Цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 5 000 лв.
2.3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 7 700 лв. и се превежда по банкова сметка на Община Шумен, посочена в тръжната документация, в срок до 20-я ден, считано от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник".
2.4. Тръжната документация се закупува от Община Шумен, бул. "Славянски" № 17, стаи 368 и 376.
Цената на тръжната документация е 1 000 лв. и се заплаща в касата на Община Шумен преди получаване на документацията. Лицето, закупуващо тръжна документация, следва да представи документ за самоличност, а в случаите на представителство – и документ, удостоверяващ представителната му власт.
2.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 15-я ден, считано от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.
2.6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 16.00 ч. на 21-я ден, считано от датата на обнародване на решението в Държавен вестник. Предложенията се подават в стая № 204 на Община Шумен.
2.7. Посещения и огледи на обекта могат да се извършват всеки работен ден до началния час на провеждане на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Община Шумен.
2.8. Търгът ще се проведе на 22-я ден, считано от датата на обнародване на решението в Държавен вестник, в 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
2.9. Плащането на достигнатата цена се извършва чрез банков превод в седемдневен срок от сключването на договора за продажба. Върху част от достигнатата цена се дължи 20 % ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС.

3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за продажба на обекта.

4. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и да сключи приватизационната сделка.

Председател на Общински съвет-Шумен: Даниела Русева Продажба на тръжна документация – до 16.00 ч. на 23.06.2008 г.

Срок за внасяне на депозита – 16.00 ч. на 26.06.2008 г.

Срок за внасяне на предложенията за участие в търга – 27.06.2008 г.

Провеждане на търга – 30.06.2008 г., 10.00 ч.


Източник: https://www.shumen.bgФирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Руукки България ЕООД
Руукки България ЕООД производството на метални изделия и готови системи за строителството, панели за стенно и покривно...

 
Оикос - БГ ООД
Изключителен представител за България на водещия италиански производител OIKOS Srl. Екологично чисти декоративни бои и...

 
Подови настилки ООД
Фирмата предлага голямо разнообразие от настилки, подходящи за офиса, магазина, хотела, ресторанта, както и луксозни домашни...

 
Технопанел ЕАД
Технопанел ЕАД е българската компания, която разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни ограждащи системи от...