Строително-монтажни работи на сгради и съоръжения или на части от тях в електроцентрала Енел Марица Изток 3


11 септември 2008

Възложител: "Енел Марица изток 3" - АД

Основание:

Описание:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

* Официално наименование: "Енел Марица изток 3" - АД
* Пощенски код: 6294
* За контакти: отдел Обществени поръчки и снабдяване
* Email:op@me3power.com
* Факс: 00359 42663610
* Адрес: обл.Стара Загора
* Град: с. Медникарово
* Лице за контакти: Валентина Манева
* Телефон: 00359 42663616
* Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност

* Основна дейност: Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР
II.1) Наименование на системата за предварителен подбор

* Наименование на системата: Строително-монтажни работи на сгради и съоръжения или на части от тях в електроцентрала Енел Марица Изток 3

ІІ.2) Обект на поръчката

* Обект на поръчката: Строителство

II.3) Описание на строителството, доставките или услугите

* Описание: Строително-монтажни работи на сгради и съоръжения или на части от тях в електроцентрала Енел Марица Изток 3, по количествени сметки за всеки обект.

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

* 45200000
* 45240000
* 45233000
* 45243510

II.5) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

* Предмет на поръчката: Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР
II.1) Наименование на системата за предварителен подбор

* Наименование на системата: Довършителни строителни работи в електроцентрала Енел Марица Изток 3

ІІ.2) Обект на поръчката

* Обект на поръчката: Строителство

II.3) Описание на строителството, доставките или услугите

* Описание: Довършителни строителни работи в електроцентрала Енел Марица Изток 3

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

* 45400000
* 45420000
* 45430000
* 45440000
* 45442000
* 45454000

II.5) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

* Предмет на поръчката: Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР
II.1) Наименование на системата за предварителен подбор

* Наименование на системата: Строително-монтажни работи на инсталации в електроцентрала Енел Марица Изток 3 АД

ІІ.2) Обект на поръчката

* Обект на поръчката: Строителство

II.3) Описание на строителството, доставките или услугите

* Описание: Строително-монтажни работи на инсталации в електроцентрала Енел Марица Изток 3 АД

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

* 45300000
* 45310000
* 45320000
* 45330000
* 45340000
* 45351000

II.5) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

* Предмет на поръчката: Не

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
III.1.1) Допускане в системата за предварителен подбор

* Условия: 1. Изисквания за икономическо и финансово състояние: Кандидатите да са реализирали общ оборот от дейността за последните три години в размер на не по-малко от 3 000 000 лв. без ДДС. 2. Изискване за техническите възможности и квалификация на персонала на кандидатите: Кандидатите да притежават опит в строително-ремонтни работи на съоръжения и инсталации. Професионална квалификация на кандидатите. Собствени машини и техника за извършване на работите. Кандидатите да са сертифицирани по ISO 9001-2000.
* Начини за удостоверяване: 1. Представени копия от годишните финансови отчети /счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите/ за последните три календарни години и информация за реализираните обороти за последните три години - по приложен в документацията образец. 2. Списък на видовете строително-ремонтни работи, изпълнявани през последните 3 години, придружен от препоръки за добро изпълнение. 3. Списък на техническите лица, включващ документи удостоверяващи професионалната квалификация и трудов стаж по специалността. 4. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на кандидата за последните три години. 5. Списък на притежаваната техника и механизация за изпълнение на строителството, описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване. 6. Копие на сертификат по ISO 9001-2000 за кандидата.

III.1.2) Запазени поръчки

* Запазени поръчки: Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
ІV.1.1) Критерий за оценка на офертите

* икономически най-изгодна оферта

IV.1.2) Ще се използва електронен търг

* Ще се използва електронен търг: Не
* Допълнителна информация:

ІV.2) Административна информация
IV.2.1) Идентификационен номер на поръчката

* Идентификационен номер: 132-105-07

ІV.2.2) Срок на действие на системата за предварителен подбор

* Крайна дата: 27/08/2010
* Начална дата: 27/08/2007

IV.2.3) Подновяване на системата за предварителен подбор

* Подновяване на системата: Не
* Изискуеми документи:

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Една или повече поръчки от системата за предварителен подбор

* Свързаност с проект и/или програма: Не
* Проект/Програма:

VI.2) Допълнителна информация

* Допълнителна информация:

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

* Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
* Пощенски код: 1000
* Email:pcadmin@cpc.bg
* Факс: 02 9807315
* Адрес: бул. Витоша № 18
* Град: София
* Адрес на възложителя:https://cpc.bg
* Телефон: 02 9884070
* Държава: България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.3.2) Подаване на жалби

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

* Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
* Пощенски код: 1000
* Email:pcadmin@cpc.bg
* Факс: 02 9807315
* Адрес: бул.Витоша № 18
* Град: София
* Адрес на възложителя :https://cpc.bg
* Телефон: 02 9884070
* Държава: България

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

* Дата: 27/08/2007

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация

* Официално наименование: Енел Марица Изток 3 АД
* Пощенски код: 6294
* За контакти: отдел Обществени поръчки и снабдяване
* Email:op@me3power.com
* Факс: 00359 42663610
* Адрес: обл. Стара Загора
* Град: с. Медникарово
* Лице за контакти: Валентина Манева
* Адрес на възложителя :www.me3power.com
* Телефон: 00359 42663616
* Държава: България

II) Адрес за документация

* Официално наименование: Енел Марица Изток 3 АД
* Пощенски код: 6294
* За контакти: отдел Обществени поръчки и снабдяване
* Email:op@me3power.com
* Факс: 00359 42663610
* Адрес: обл. Стара Загора
* Град: с. Медникарово
* Лице за контакти: Валентина Манева
* Адрес на възложителя :www.me3power.com
* Телефон: 00359 42663616
* Държава: България

III) Адрес за изпращане на заявления

* Официално наименование: Енел Марица Изток 3 АД
* Пощенски код: 6294
* За контакти: отдел Обществени поръчки и снабдяване
* Email:op@me3power.com
* Факс: 00359 42663610
* Адрес: обл. Стара Загора
* Град: с. Медникарово
* Лице за контакти: Валентина Манева
* Адрес на възложителя :www.me3power.com
* Телефон: 00359 42663616
* Държава: България


Източник: https://dv.government.bgФирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Оикос - БГ ООД
Изключителен представител за България на водещия италиански производител OIKOS Srl. Екологично чисти декоративни бои и...

 
Подови настилки ООД
Фирмата предлага голямо разнообразие от настилки, подходящи за офиса, магазина, хотела, ресторанта, както и луксозни домашни...

 
Софстройремонт ЕООД
Софстройремонт предлага всички видове външни и вътрешни ремонти, довършителни работи и извозване на строителни отпадъци. 2...

 
Булмекс ЕООД
Производител на бетон и бетонови изделия. Предлагаме на партньорите си затворен цикъл на производство, транспортиране и...