Строително-монтажни работи на сгради и съоръжения или на части от тях в електроцентрала Енел Марица Изток 3


11 септември 2008

Възложител: "Енел Марица изток 3" - АД

Основание:

Описание:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

* Официално наименование: "Енел Марица изток 3" - АД
* Пощенски код: 6294
* За контакти: отдел Обществени поръчки и снабдяване
* Email:op@me3power.com
* Факс: 00359 42663610
* Адрес: обл.Стара Загора
* Град: с. Медникарово
* Лице за контакти: Валентина Манева
* Телефон: 00359 42663616
* Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност

* Основна дейност: Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР
II.1) Наименование на системата за предварителен подбор

* Наименование на системата: Строително-монтажни работи на сгради и съоръжения или на части от тях в електроцентрала Енел Марица Изток 3

ІІ.2) Обект на поръчката

* Обект на поръчката: Строителство

II.3) Описание на строителството, доставките или услугите

* Описание: Строително-монтажни работи на сгради и съоръжения или на части от тях в електроцентрала Енел Марица Изток 3, по количествени сметки за всеки обект.

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

* 45200000
* 45240000
* 45233000
* 45243510

II.5) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

* Предмет на поръчката: Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР
II.1) Наименование на системата за предварителен подбор

* Наименование на системата: Довършителни строителни работи в електроцентрала Енел Марица Изток 3

ІІ.2) Обект на поръчката

* Обект на поръчката: Строителство

II.3) Описание на строителството, доставките или услугите

* Описание: Довършителни строителни работи в електроцентрала Енел Марица Изток 3

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

* 45400000
* 45420000
* 45430000
* 45440000
* 45442000
* 45454000

II.5) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

* Предмет на поръчката: Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР
II.1) Наименование на системата за предварителен подбор

* Наименование на системата: Строително-монтажни работи на инсталации в електроцентрала Енел Марица Изток 3 АД

ІІ.2) Обект на поръчката

* Обект на поръчката: Строителство

II.3) Описание на строителството, доставките или услугите

* Описание: Строително-монтажни работи на инсталации в електроцентрала Енел Марица Изток 3 АД

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

* 45300000
* 45310000
* 45320000
* 45330000
* 45340000
* 45351000

II.5) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

* Предмет на поръчката: Не

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
III.1.1) Допускане в системата за предварителен подбор

* Условия: 1. Изисквания за икономическо и финансово състояние: Кандидатите да са реализирали общ оборот от дейността за последните три години в размер на не по-малко от 3 000 000 лв. без ДДС. 2. Изискване за техническите възможности и квалификация на персонала на кандидатите: Кандидатите да притежават опит в строително-ремонтни работи на съоръжения и инсталации. Професионална квалификация на кандидатите. Собствени машини и техника за извършване на работите. Кандидатите да са сертифицирани по ISO 9001-2000.
* Начини за удостоверяване: 1. Представени копия от годишните финансови отчети /счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите/ за последните три календарни години и информация за реализираните обороти за последните три години - по приложен в документацията образец. 2. Списък на видовете строително-ремонтни работи, изпълнявани през последните 3 години, придружен от препоръки за добро изпълнение. 3. Списък на техническите лица, включващ документи удостоверяващи професионалната квалификация и трудов стаж по специалността. 4. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на кандидата за последните три години. 5. Списък на притежаваната техника и механизация за изпълнение на строителството, описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване. 6. Копие на сертификат по ISO 9001-2000 за кандидата.

III.1.2) Запазени поръчки

* Запазени поръчки: Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
ІV.1.1) Критерий за оценка на офертите

* икономически най-изгодна оферта

IV.1.2) Ще се използва електронен търг

* Ще се използва електронен търг: Не
* Допълнителна информация:

ІV.2) Административна информация
IV.2.1) Идентификационен номер на поръчката

* Идентификационен номер: 132-105-07

ІV.2.2) Срок на действие на системата за предварителен подбор

* Крайна дата: 27/08/2010
* Начална дата: 27/08/2007

IV.2.3) Подновяване на системата за предварителен подбор

* Подновяване на системата: Не
* Изискуеми документи:

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Една или повече поръчки от системата за предварителен подбор

* Свързаност с проект и/или програма: Не
* Проект/Програма:

VI.2) Допълнителна информация

* Допълнителна информация:

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

* Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
* Пощенски код: 1000
* Email:pcadmin@cpc.bg
* Факс: 02 9807315
* Адрес: бул. Витоша № 18
* Град: София
* Адрес на възложителя:https://cpc.bg
* Телефон: 02 9884070
* Държава: България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.3.2) Подаване на жалби

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

* Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
* Пощенски код: 1000
* Email:pcadmin@cpc.bg
* Факс: 02 9807315
* Адрес: бул.Витоша № 18
* Град: София
* Адрес на възложителя :https://cpc.bg
* Телефон: 02 9884070
* Държава: България

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

* Дата: 27/08/2007

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация

* Официално наименование: Енел Марица Изток 3 АД
* Пощенски код: 6294
* За контакти: отдел Обществени поръчки и снабдяване
* Email:op@me3power.com
* Факс: 00359 42663610
* Адрес: обл. Стара Загора
* Град: с. Медникарово
* Лице за контакти: Валентина Манева
* Адрес на възложителя :www.me3power.com
* Телефон: 00359 42663616
* Държава: България

II) Адрес за документация

* Официално наименование: Енел Марица Изток 3 АД
* Пощенски код: 6294
* За контакти: отдел Обществени поръчки и снабдяване
* Email:op@me3power.com
* Факс: 00359 42663610
* Адрес: обл. Стара Загора
* Град: с. Медникарово
* Лице за контакти: Валентина Манева
* Адрес на възложителя :www.me3power.com
* Телефон: 00359 42663616
* Държава: България

III) Адрес за изпращане на заявления

* Официално наименование: Енел Марица Изток 3 АД
* Пощенски код: 6294
* За контакти: отдел Обществени поръчки и снабдяване
* Email:op@me3power.com
* Факс: 00359 42663610
* Адрес: обл. Стара Загора
* Град: с. Медникарово
* Лице за контакти: Валентина Манева
* Адрес на възложителя :www.me3power.com
* Телефон: 00359 42663616
* Държава: България


Източник: https://dv.government.bgФирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Брамак покривни системи ЕООД
Брамак покривни системи ЕООД. Покривът е покрив, когато е БРАМАК. Производство на бетонни керемиди, капаци и елементи за сух...

 
Containex GmbH
Вашият специалист за контейнери и мобилни пространствени системи.CONTAINEX разполага с модерни контейнерни депа в България -...

 
Подови настилки ООД
Фирмата предлага голямо разнообразие от настилки, подходящи за офиса, магазина, хотела, ресторанта, както и луксозни домашни...

 
Чех-Пласт ООД
Чех-Пласт ООД - производство и монтаж на Al и PVC дограма, окачени фасади, вентилируеми фасади, стъклени врати и витрини,...